Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KJØBENHAVN, historisk-topogr. beskreven. Med 12 litograph. Prospeter og 3 Kaart" af L. Both, 1865

Ludvig Frederik Both (1823-1887) kom til verden i København som søn af en herretjener. Ham kom i handelslære, men hans gode evner for at opfatte topografiske forhold førte ham til en virksomhed som udgiver af kort og planer. Samtidig fik han udgivet en række turistbøger, og i 1865 fik han udgivet "Kjøbenhavn, historisk-topographisk beskreven. Med 12 litographerede Prospecter og 3 Kaart".

Bogen indledes med: 

Forord.

 

Planen for nærværende Skrift var oprindelig kun at fremstille nogle tilfældigt ihændekomne, berigtigende Oplysninger til nogle trykte Kjøbenhavnsbeskrivelser, navnlig til Pontoppidans „Origines Hafnienses“ Da imidlertid Forfatteren fandt velvillig Veiledning hos en af vore udmærkede Videnskabsmænd, ligesom ogsaa hos nogle andre Mænd af Interesse for Sagen, i Forbindelse med den Omstændighed, at Hr. Premier-Lieutenant Agerholm med uegennyttig Beredvillighed uforbeholdent stillede sin rige „Kjøbenhavnske Samling“ (indeholdende en Skat af saavel originale Planer og Prospecter, som ogsaa af Manuskripter og originale Optegnelser) til Raadighed, udviklede Skriftet sig til større Omfang. Dette voxede saameget mere som det af Pastor Rørdam i Aarets Løb udgivne Skrift „Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen“, saavelsom Lassens haandskrevne „Excerpter“ af Geheimearchivet frembøde rige Kilder at øse af.

Idet man forelægger det saaledes tilblevne Arbeide for Publicum, skeer det vel med den Fortrøstning, at man har bestræbt sig for at bringe Klarhed i Det, der kun lader sig belyse ved at sammenligne de skriftlige Optegnelser med Terrainets physiske Beskaffenhed; men — det maa tilstaaes — ogsaa med den Overbeviisning, at der staaer endnu Meget tilbage, der trænger til at opklares, navnlig hvad Kjøbenhavns tidligste Tilstand angaaer.

 

                   Kjøbenhavn 1864.

                                                                                                                     L. Both.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.