Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Syge- og Begravelseskassen af 1872 : 1872 - 1. Juli - 1947" af Albert Fabritius, 1948

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

Han fik til opgave at skrive jubilæumsbogen: "Syge- og Begravelseskassen af 1872 : 1872 - 1. Juli - 1947", som han indleder med:

Forord.

 

Ved Udsendelsen af efterfølgende lille Oversigt over den Udvikling, Syge- og Begravelseskassen af 1872 har gennemløbet i de forløbne 75 Aar, vil der være Grund til at rette en Tak til Direktøren for Sygekassevæsenet L. P. Borberg og Kontorchef i Sygekassedirektoratet H. Daniel for den Liberalitet, hvormed Direktoratets Arkiv er blevet aabnet for mig. Paa samme Maade beder jeg Formanden for Foreningen for Alderdomsfriboliger Raadsformand Sigurd Kristensen og Foreningens Kasserer Højesteretssagfører Leif Gamborg modtage min Tak for Adgang til Foreningens Arkiv.

Det Arkivmateriale, som er bevaret fra Sygekassens ældre Perioder, er desværre meget sparsomt og af tilfældig Karakter, og det har ikke kunnet undgaas, at Fremstillingen er præget heraf. Forholdet giver Anledning til at rette en Appel til Institutioner af samme Karakter som Sygekassen af 1872 om at redde, hvad der endnu kan reddes og opbevares paa betryggende Maade af ældre Arkivsager. I mange Tilfælde vil det sikkert gaa som her, at Arkivet har ligget hos de skiftende Formænd og derved er helt eller delvis forkommet, ofte fordi de paagældende ikke har haft Sans for at bevare alle disse gamle Papirer, og ud fra den Betragtning, at der jo ikke længere var Brug herfor, har ladet dem tilintetgøre. En Dag bliver det imidlertid aktuelt at faa et Overblik over den paagældende Institutions Historie, og saa er det for sent.

Af andre, som med stor Beredvillighed har rakt en hjælpende Haand, er der Grund til at nævne Justitiarius Schlegels Sønnesøn, Direktør Otto Schlegel, Bikuben, Direktør Erik Nielsen, Statsanstalten for Livsforsikring, og sidst, men ikke mindst Sygekassens mangeaarige Forretningsfører P. Grif. For god Hjælp siger jeg oprigtig Tak.

 

                                                                                                                            Albert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link