Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "GENTOFTE SOGN i Fortid og Nutid" af Eiler Nystrøm, 1916

Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie.

I 1916 fik han udgivet den anden af sine sognebeskrivelser: "Gentofte Sogn i Fortid og Nutid", som han indleder med:

FORORD

 

Det foreliggende Skrift slutter sig til det tidligere udkomne »Søllerød Sogn i Fortid og Nutid« og grunder sig ligesom dette paa et stort utrykt Kildemateriale. Fremstillingen beskæftiger sig hovedsagelig med de historisk bekendte Lokaliteters og Ejendommes Genesis og Udvikling, med Bygningernes Historie og Ejerforhold og de Kulturtræk, der knytter sig til dem. Ejernes Personalhistorie, som i ældre Skrifter af lignende Art indtager saa fremskudt en Plads, er trængt tilbage, da der i vor Tid foreligger en saa rig personalhistorisk Litteratur, at det som Regel ikke vil være vanskeligt at skaffe Oplysninger for den, der ønsker det. Kun saadanne personlige Forhold, som i snævrere Forstand staar i Forbindelse med Ejendommens Historie, er paapeget, og da jævnlig i al Korthed.

Der er først og fremmest lagt Vægt paa grundigt og omhyggeligt at gøre Rede for Egnens og Ejendommenes Historie; Hensynet til en glat og letlæst Fremstilling er sat i anden Række, hvor det ikke har kunnet forenes med dette fundamentale Princip. Det har ligget Forfatteren paa Hjerte at faa fremført en stor Mængde nyt Stof og mange Enkeltheder, der er samlet fra forskellige Steder, i Marken og i Arkiver, og som anbragt paa rette Plads netop oplader Øjet for Gangen i den historiske Udvikling. Thi navnlig i de halvt bymæssige Landdistrikter Nord for København er de topografiske Begreber forvirrede, og jo længer man kommer ind mod Hovedstaden, des værre bliver det. Det er forstaaeligt, fordi der stadig kommer nye Mennesker, som i Reglen intet Kendskab har til den Egn, hvor de slaar sig ned.

Jeg har Tak til mange for den Velvilje, der er vist mig, og den Bistand, der er ydet mig; til Ejere og Beboere, der i alle Tilfælde, hvor det har været ønskeligt, har givet mig Adgang til deres Enemærker, til Kommunens Embedsmænd, fremfor alle Hr. Kontorchef Th. Christensen, og til Hr Pastor A. T. Jantzen, Præst i Gentofte Sogn gennem fyrretyve Aar, der har givet mig mangt et nyttigt Vink. Hr. Dyrlæge N. S. Lorentzen i Jægersborg skylder jeg Tak for flere interessante Billeder, og en Række Fotografier, i sin Tid optagne til Kommunen under Museumsdirektør, Dr. Francis Becketts kyndige Vejledning, har for en stor Del faaet Plads i nærværende Skrift.

En erkendtlig Tak retter jeg til Gentofte Sogneraad, der har ydet et betydeligt Tilskud til Bogens Udgivelse, og til to af Kommunens største industrielle Virksomheder, Tuborgs Fabrikker og Det Danske Gas~Compagni, der ogsaa har bidraget til dens Fremkomst. Understøttelse til Udarbejdelsen har jeg modtaget fra den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, ligesom den Støtte til mine kulturhistoriske Studier, jeg gennem flere Aar har modtaget fra Carlsbergfondet, er kommet nærværende Skrift til Gode. Til disse Institutioner bringer jeg en ærbødig Tak.

 

             Novbr. 1916.                                                                                               E. N 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link