Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SØLLERØD SOGN i Fortid og Nutid" af Eiler Nystrøm, 1911

Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie.

I 1911 fik han udgivet sin første af flere sognebeskrivelser: "Søllerød Sogn i Fortid og Nutid", som han indleder med:

FORORD

 

Søllerød Sogn hører i visse Maader til Landets skønneste Egne; ikke blot Kyststrækningen, som er Danmarks smukkeste, ogsaa det Indre rummer ejendommelige, naturskønne Partier, og sammen med Lyngby og Gentofte hører Sognet til de Egne af vort Land, som enhver dansk kender. Betydelige Mænd har boet og bygget derude, og det store Folk er gennem Aarhundreder søgt ud i de skønne Omgivelser for at vinde Friskhed og nye Kræfter til Dagens Gerning.

Mange af Landets Herreder og Sogne har fundet deres Historieskriver, medens Hovedstadens nærmeste Omegn i saa Henseende har været ret upaaagtet. Digterne har lovsunget de bekendte Lokaliteter, men der foreligger ingen nyere Skrifter, som med nogen større Udførlighed behandler de tre nordsjællandske Sognes Topografi og Historie. »Skodsborg og Omegns Kommunalforening« har derfor ment at burde tage denne Opgave op for Søllerød Sogns Vedkommende, og har fundet Støtte i sine Bestræbelser hos Sogneraadet og flere af Sognets andre Kommunalforeninger. Som Resultat af flere Aars Arbejde fremtræder da nærværende historisk-topografiske Udsigt over Søllerød Sogn i Fortid og Nutid.

Fremstillingen grunder sig paa et rigt Kildestof, og Forfatteren har paa flere Punkter anset det for en uafviselig Pligt at begrænse sig. Saaledes er navnlig personalhistoriske Oplysninger udskudt for — saa vidt mulig — at undgaa Gentagelser af det, der allerede kendes og kan søges andet Steds: det er ogsaa anset for unødvendigt at belemre Fremstillingen med konsekvent gennemførte Hartkornsangivelser og lign., som uden større Vanskelighed vil kunne fremskaffes i de enkelte Tilfælde. Arbejdets Natur nødvendiggør imidlertid Opregninger af positive Oplysninger, hvis det skal have nogen Værdi ud over det rent underholdende. Omtalen af de enkelte Ejendommes Ejerforhold vil maaske falde en Del Læsere noget vidtløftig, men Forfatteren har fra flere Sider modtaget Opfordring til nogenlunde udførligt at gøre Rede herfor; i flere Tilfælde kan det have en betydelig historisk Interesse ligesom Klarlægningen af, hvorledes de større Ejendomme og mere bekendte Lyststeder er opstaaet og har udviklet sig. Det er i det hele tilstræbt at give et Billede af denne Egn af vort Land saaledes som det saa ud i Fortiden, at skildre den fremadskridende Udvikling og at give positive historiske Oplysninger om de enkelte Ejendomme, der har en Fortid af Interesse for Kulturhistorien.

Forfatteren har haft frie Hænder med Hensyn til Skriftets Anlæg og Udstyr, og Udgiverne har med stor Redebonhed bekostet de mange Billeder, som ved et topografisk Arbejde af denne Art har sin Betydning, baade nu og i Fremtiden; de fleste billedlige Fremstillinger, der foreligger fra Søllerød Sogn i ældre Tid, har derfor fundet sin Plads jævnsides med de mange Nutidsbilleder. Fotografierne til disse sidste er optaget i Marken af Hoffotograf Peter Elfelt under Forfatterens Vejledning.

Initiativet til nærværende Skrift er udgaaet fra Hofjuveler Carl Michelsen, Konsul Valdemar Glückstadt og Højesteretssagfører Frederik Zahle, som alle har fulgt Arbejdet med usvækket Interesse. Forfatteren skylder endvidere Tak til Bygningshistorikeren, cand. polit. Fr. Schiøtt for flere venlige Smaaoplysninger og gode Vink.

 

    København, Maj 1911

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.