Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FREDERIKSBERG's Historie" af Eiler Nystrøm, 1942-53

Frants Eiler Nystrøm (1874-1948), der var født i København som søn af en skomager, måtte tidligt sørge for sig selv ved kontorarbejde. Hans store interesse for historie førte ham til forelæsninger på universitetet. Som 23-årig lykkedes det ham at tage en studentereksamen. Efterfølgende var han i flere perioder tilknyttet Rigsarkivet, og samtidig fik han udgivet adskillige bøger om personal- og lokalhistorie.

I flere år arbejdede han på udgivelsen af "Frederiksbergs Historie", der består af 3 bind. Sidste bind udkom først 5 år efter hans død. Første bind indledes med: 

FORORD

 

Da Kommunalbestyrelsen for fiere Aar siden rettede den ærefulde Opfordring til mig at skrive Frederiksbergs Historie, var jeg til at begynde med lidt betænkelig ved Opgaven. Der var skrevet meget om dette Emne i Forvejen, og hvad der laa lige for var allerede fremdraget. Det maatte derfor blive en utaknemmelig og tillige en møjsommelig Opgave, da Stoffet var meget omfangsrigt og mange Problemer maatte søges løste. Imidlertid besluttede jeg alligevel at tage den op, i Erkendelse af at det meste af det der forelaa var Afhandlinger, som kun beskæftigede sig med enkelte Sider af Emnet, og at Birkedommer A. Eberlins Bog fra 1888 trængte til en Afløser. Ved at gennemforske Kildestoffet i sin Helhed og derved danne mig en selvstændig Opfattelse af Udviklingen har jeg da søgt at give en sammenhængende Skildring af Frederiksbergs Historie, hvoraf første Del her fremlægges.

Under Arbejdet har det vist sig, at den gamle Birkedommers Bog, der ikke sjælden er bleven strengt bedømt, meget godt taaler at ses efter i Sømmene. Naar man erindrer, at han begyndte saa godt som paa bar Bund, er det al Ære værd, at det er lykkedes ham at fremdrage meget væsentlige Dele af Arkivstoffet, selv om en Part af Æren tilkommer Embedsmændene i det daværende Gehejmearkiv og Kongerigets Arkiv. Men det er for Resten ogsaa Tilfældet nu om Stunder ved den Slags Arbejder. Naturligvis har Eberlin ikke kunnet gaa saa stærkt i Enkeltheder som F. J. Meier, der skrev den første autentiske Fremstilling af Frederiksberg Slots Bygningshistorie, ganske vist kun for de faa Aar indtil 1706. Skønt han savnede Planer og Tegninger at støtte sig til og derfor ikke har undgaaet Misforstaaelser, er hans Bog (fra 1896) af stor Værdi og stærkt benyttet af Efterfølgerne. Vel er Eberlins og Meiers Arbejder nu forældet, men de to Forfattere har i Fællesskab skabt et Grundlag, hvorfra senere Forskere har kunnet hente Udgangspunkt for videre Undersøgelser.

Den væsentligste Anke mod Eberlins Bog er Stoffets Ordning og Gruppering, men her har jeg personlig maattet sande, at Opgaven ikke hører til de lette. Det gælder om paa een Gang at skildre den sideløbende Vækst af By og Slot tillige med de mange mærkelige Foreteelser og de forsvundne Lokaliteter, saaledes at Samspillet kommer frem og Udviklingen bliver anskuelig for Læseren. For ikke at bryde Linjen i den historiske Udvikling, hvor By og Slot i lige Grad spiller ind, er jeg derfor gaaet den Vej at udskyde til anden Del de enkelte Lokaliteter, der hver for sig har en selvstændig Historie. I første Del gives et Længdesnit af Frederiksbergs Oprindelse og Udvikling indtil Kronens Afhændelse af Jorderne, der for dette historisk mærkelige Bysamfund danner samme Skillelinje som Udskiftningen for andre. Anden Del vil da indeholde Fortsættelsen af den almindelige Udviklingshistorie, efterfulgt af de enkelte Lokaliteters Historie, der lettere kan uddybes i Monografier, efterat de historiske og lokale Forudsætninger i Forvejen er givet. Det gælder f. Eks. Ladegaarden efter dens Ophør som virkelig Ladegaard til Københavns Slot, Falkonergaarden, Grøndal, Wodroffgaard etc. samt de ældre Lyststeder og Landgaarde. Med anden Del vil tillige følge Register til hele Værket.

For værdifulde Haandsrækninger under Arbejdet bringer jeg Stadslandinspektør S. Broholm, Oberst Niels Maare og min Søn, Arkitekt Arne Nystrøm min bedste Tak. Frederiksberg Kommunalbestyrelse bevidner jeg min Taknemmelighed og Erkendtlighed for den Bevilling til Studier der er ydet mig, og til Carlsbergfondets Direktion, der gennem mange Aar har støttet mine kulturhistoriske Arbejder, retter jeg en ærbødig og hjertelig Tak.

 

               Oktbr. 1942.                                                                                               E.N.

Jeg har scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

I : Oprindelse og Udvikling indtil Kronens Afhændelse af Jorderne

II : Slot og By efter kronens Afhændelse af Jorderne

III : Udviklingen i det frederiksbergske Landdistrikt