Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Provst Bøghs beskrivelse af KERTEMINDE og BJERGE HERRED 1770" ved Birgit Bjerre Jensen, 1995

Nicol Seidelin Bøgh (1717-1778) kom til verden i Trige præstegård som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og 3 år senere teologisk kandidat. Efter at have udgivet en salmesamling blev han skibspræst og var 1746 med en eskadre til Algier. Efter hjemkomsten udgav han et omfangsrigt værk om togtet. I 1747 beskikkedes han til sognepræst for Kerteminde, og 1761 blev han provst for Bjerge Herred. Wiberg skriver: God Præd.; stod i et kjærligt og oprigtigt Forhold til Menigheden.

Birgit Bjerre er født 25.5.1931 i Silkeborg som datter af en seminarielærer. I 1959 blev hun cand. mag. i historie og engelsk og ansat som amanuensis ved Institut for nyere historie ved Aarhus Universitet. I 1966 blev hun viet til professor Bent Jensen og samtidig tilknyttet Rigsarkivet. Hun blev i 1987 dr. phil. på disputatsen "Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730". 

I 1995 påtog hun sig at bearbejde: "Skiønne Efterretninger : Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770". Bogen indledes med:

FORORD


I 1770 nedskrev provst Nicol Bøgh i Kerteminde sin omfattende viden om sin by og sin egn. Lige fra han i 1747 kom til Kerteminde som sognepræst havde han flittigt indsamlet “Skiønne Efterretninger”, og nu i 1770 bød lejligheden sig til at få oplysningerne anvendt, da der blev indkaldt rettelser til den meget mangelfulde beskrivelse af Fyn i Pontoppidans Danske Atlas. Bøgh må have regnet med, at manuskriptet som helhed ville blive trykt, men det skete ikke, måske fattedes han penge. En del af hans oplysninger blev anvendt til det nye bind om Fyn. Manuskriptet, der i mange år efter Bøghs død forblev i pastoratsarkivet i Kerteminde, blev senere afleveret til Landsarkivet i Odense. Takket være stor imødekommenhed fra daværende landsarkivar dr. phil. Anne Riisings side er manuskriptet vendt tilbage til Kerteminde og opbevares i Det egns- og byhistoriske Arkiv. Bøghs oplysninger har i mange år været brugt - og bruges stadig - af adskillige forskere, ikke mindst af politimester V. Woll, Kertemindes meget kyndige lokalhistoriker. Det var V. Wolls store ønske at få manuskriptet trykt, men han fik ikke sit ønske opfyldt: Pengene manglede stadig. Nu er det endelig lykkedes takket være støtte fra følgende fonde: Landbohistorisk Støttekreds, Ingeniør N. M. Knudsens Fond og Statens humanistiske Forskningsråd. Initiativet til udgivelsen er udgået fra museumsinspektør dr. phil. Erland Porsmose og det meget store arbejde med at redigere og kommentere teksten er udført af dr. phil. Birgit Bjerre Jensen. Både nutidens og fremtidens historikere vil værdsætte udgivelsen af dette manuskript, der ikke alene belyser byens og egnens historie, men også er en værdifuld kilde til udforskningen af danske samfundsforhold i 1700-tallet.

 

Hugo Madsen 
Formand for Kerteminde Museums Bestyrelse


Mette Skougaard
Formand for Landbohistorisk Selskab

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftselskabet) har overtaget rettighederne til titlen og givet mig tilladelse at scanne den. Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.