Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Efterretn. om KJERTEMINDE Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen" af G. Strøm, 1865

Gollich Frederich Peter Strøm (1819-1898) blev født i Odense som søn af en en gæstgiver. Som 16-årig blev han student, og han bestod teologisk embedseksamen som 21-årig. I 49 år var han sognepræst for Marslev og Birkende menigheder og samtidig en aktiv foreningsmand og politiker. Fra 1859-66 sad han i landstinget. Han har skrevet en del artikler til "Samlinger til Fyens Historie og Topographie", bl.a. i 1865: "Efterretninger om Kjerteminde Præster, Rectorer og Hørere siden Reformationen". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Artiklen indledes med:

Det er et Stykke af et ufuldendt Arbeide, som her udgives i Trykken. I Efteraaret 1857 begyndte jeg nemlig at samle til en fyensk Præstehistorie og vedblev dermed, indtil for henved 3 Aar siden en tiltagende Øiensvækkelse tvang mig til at ophøre. Imidlertid havde jeg dog faaet mine Samlinger til Bjerge Herred saa vidt ordnede, at jeg havde ventet, paa et halvt Aars Tid at kunne fuldende denne Deel af Arbeidet, og da jeg blev anmodet om at meddele i nærværende Tidsskrift Noget af hvad saaledes var bragt i Orden, troede jeg ikke at burde undslaae mig derfor, skjøndt der ganske vist er mange Oplysninger, som endnu skulde have været indhentede, vel heller ikke saa Lidt, som trængte til nøiere Eftersyn og Berigtigelse. Hvad jeg især har stræbt efter, er at der, idetmindste af og til, kunde komme et Billede frem af de forskjellige Tider og Personer, som omhandles. - Det vil paa nogle Steder være kjendeligt, at hvad der meddeles staaer som det første Stykke af et større Arbeide, der maaske med Tiden kan fortsættes.

Skjøndt de Kilder, jeg har benyttet, tildeels findes angivne i det Følgende, anseer jeg det dig for rettest, her at give en Oversigt over de vigtigste af de utrykte, med Angivelse tillige af det Omfang, hvori nogle af dem have været brugte. 1. Dokumenter og Protokoller i Odense Bispearkiv. 2. Kjerteminde Præstearkiv. 3. Byens, Herredets o. fl. Kirkebøger. 4. Tegnelser, Registre og Indlæg (Fyens Stift vedkommende) i Geheimearchivet, til 1699. 5. Biskop J. K. Blochs Manuskript om den fyenske Geistlighed, paa Universitetsbibliotheket (i det Følgende betegnet med Bl.). 6. Provst R. S. Bøghs Beskrivelse over Bjerge Herred, Manuskript i Kjerteminde (B.). 7 Byens Thingprotokoller fra 1591 (dog af og til defecte) til 1738, Panteprotokoller fra 1685 til 1718, Skifteprotokol fra c. 1650 til 1710. 8. Universitetsmatriklen fra 1611 til 1732. 9. Excerpt af Biskop H. Mikkelsens Dagbøger, paa Universitetsbibliotheket. 10. Biskop J. Bircherods Dagbøger, paa det kgl. Bibliothek, til 1698. 11. Odense Skifteprotokoller fra 1626 til 1703.  

Jeg har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der er overføt til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-93.