Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NORDFYNSK Bondeliv i Mands Minde" af Christine Reimer, 1910-19

Signe Christine Antoinette Manna Reimer (1858-1943) kom til verden i skolen i Hårslev på Nordfyn som datter af skolelæreren. Hun blev undervist hjemme og senere i et pigeinstitut i Viborg. Herefter var hun lærer i private hjem og i en periode leder af sommerpensionater. Hun tog ophold hos sin moder, hvor hun kunne hellige sig en meget omfattende litterær virksomhed. Hendes hovedværk er det meget anerkendte "Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde", der udkom i fem bind 1910-19. Der afsluttes med et sagregister og indledes med: 

Indledende Bemærkninger.

 

Vor Bondestands trykkende og fattige Kaar og dens tarvelige og uendelig nøjsomme Liv og Levned er ofte fremstillet fra Hoveriets Dage og i Tiden før de store epokegørende Reformer, der muliggjorde Landbrugets senere saa gennemgribende Opsving.

Hvor vel kendte saadanne Forhold og Tilstande end er, saa er det dog mit Haab, at de Bondelivskildringer fra min Fødestavn i Nordfyn, jeg hermed paabegynder, dels bygget paa mine egne Erindringer, dels paa mundtlige Meddelelser fra troværdige Mænd og Kvinder skal kunne drage Et og Andet frem, der ellers vilde gaa til Grunde, og som det kan have sin ikke blot stedlige, men vel endog nationale Interesse at bevare.

Saadant Stof er man i senere Tid kommen til at betegne med det engelske Ord Folklore, fordi Folkets Privatliv, Sæder og Skikke, Meninger og Minder, Kulturhistorie og aandelige Rørelser ved dette Ord kan samles i et enkelt kort Udtryk, og som paa Grund af denne praktiske Egenskab er bleven overført til flere Sprog, Tyskland undtagen, hvor man i Forvejen har det kortfattede Ord Volkskunde.

Men vil jeg lægge en Plan for at organisere mit Stof i blot nogenlunde afstukne Rammer, føler jeg, at dette Forsøg vil strande paa mange Skær og da især derpaa, at det vil blive ugørligt at undgaa Gentagelser, hvis Billedet skal tegnes helt og fuldt for alle Aarstider og for alle Forhold, saaledes som de gamle Minder fra en nordfynsk Bondeby staar for Hukommelsens Øje for mig — suppleret af mine mundtlige Kilder. Der er da ikke andet for, end at jeg maa have Lov at nedskrive de enkelte Emner, som de falder mig i Pennen, og derved lade de forskellige Træk gaa lidt igen, saa ofte de melder sig som Led i den Kæde, der i det givne Øjeblik skal dannes.

Og stundom maa der gøres Brud paa den rette Tidsfølge. Den kan ikke opretholdes, naar Meddelelserne skal samles i Kapitler og føres frem i deres indbyrdes Sammenhæng. Helst vilde jeg kun berøre et Emne een Gang og tømme det ud paa Stedet, men dette lader sig dog heller ikke i alle Tilfælde gøre, selv om jeg vælger den saglige Inddeling, fremfor den kronologiske.

Der maa ogsaa forekomme Modsigelser, eftersom det Hele er øst lige ud af Folkesæd og Folkemunde, hvorved der just tilstræbes at faa alle Forskelligheder frem, saaledes at det ikke bliver en Pen, der skildrer ensidigt, men som en sandru Pensel, der favner Alt, stort og smaat, ondt og godt, indenfor Motivets Rækkevidde, saa Helhedsproduktet kan blive det fuldtro, brogede Folkelivsbillede.

Maatte det lykkes mig at fyldestgøre dette store Maal og derved yde et Lokalbidrag til fynsk Folklore — i strengeste Omrids min Fødeegns folkloristiske Historie. Mange Smaaskikke kan undertiden kun gælde et Provsti, et enkelt Pastorat, Skoledistrikt, ja bare et Bylag. Rammen er vel i al Almindelighed Nordfyn, men for i saglig historisk Interesse at stedfæste Stoffet til den Plet, hvorfra det er indhentet, maa den Samling af Folkeminder, som jeg har stillet mig til Opgave at føre frem, for sit alleregentligste Udspring saa omtrentlig henlægges til Skovby Herred.

                                                                                                                                C. R.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har valgt at scanne de fem bind med fortløbende sidenummerering til en sammenhængende PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.