Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiske Fortællinger om SKEBY og OTTERUP SOGNE" af E. V. Lose, Sognepræst, 1900

Emil Valdemar Lose (1834-1916) blev født i København som søn af en snedkermester. Han var i 20 år præst i Dansk Vestindien, inden han kom til Skeby og Otterup menigheder.

De oplysninger, jeg har kunnet finde om hans forfatterskab, begrænser sig til en bog om den danske missions historie på De Vestindiske Øer og en enkelt artikel i Kirkehistoriske Samlinger, så "Historiske Fortællinger om Skeby og Otterup Sogne og til Dels deres nærmeste Omegn, især i ældre Tid" må betragtes som hans hovedværk.

Forfatterens forord lyder:

Det allermeste af disse Fortællingers Indhold har aldrig tidligere foreligget trykt. Men naturligvis er her, saa vidt det var gørligt, ogsaa medtaget Oplysninger fra de ældre og yngre historiske Tidsskrifter og fra f. Eks. Holms, Lunds og Fredericias Værker. Megen tak skylder jeg ogsaa Rigsarkivet, det fyenske Provinsarkiv, Godsarkiver og Præstekaldsarkiver. Men ogsaa fra selve Skeby-Otterups Beboere har jeg faaet værdifulde Oplysninger, som det vilde have været vanskeligt, til Dels endog umuligt, at erhverve undtagen paa Stedet selv. Jeg takker mine kære Sognefolk for den Redebonhed, hvormed man har hjulpet mig i mine Undersøgelser og overhovedet støttet mig i denne Sag. Nutiden er af mange Grunde næsten uomtalt. Paa Grund af Afstanden fra Trykkestedet ere nogle Trykfejl i Tal, Ord og Tegn blevne staaende, hvoraf nogle enkelte af de mest meningsforstyrrende dog ere anførte i Trykfejlslisten.

Skeby Præstegaard  27. December 1899.

                                                           E. V. Lose.  

 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet den originale udgave af bogen fra år 1900 til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.