Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En fynsk Sognekommune gennem Tiderne" af R. Chr. Sørensen ALLESØ, 1916

Rasmus Christian Sørensen blev i 1858 født på en gård i Allesø. I 1883 overtog han gården efter sin fader og udstykkede en del af jorden for at etablere gården "Søkilde", som han drev og levede på indtil sin død i 1936.  I folketællingen i 1901 kan vi se ham som folketingsmand, og det fremgår af kirkebogen, at han samtidig har fået tilføjet navnet Allesø. I følgende folketællinger står han opført som furagehandler, d.v.s. han solgte (heste-)foder. Men samtidig med disse aktiviteter interesserede han sig for lokalhistorie og fik udgivet nogle bøger, bl. a. "En fynsk Sognekommune gennem Tiderne - Træk af Allesø og Næsbyhovedbroby Sognes Historie".

Bogen omhandler især Allesø i ældre tider, men der er også en grundig gennemgang af tiden, hvor Allesø og Broby overgik fra fæste til særeje. Forfatteren fortæller om lokale skikke og brug i 1800-tallet, som han til dels selv har oplevet, og bogen afsluttes med en gennemgang af præster og skolelærere i de 2 sogne.

Forord i bogen lyder sådan:

Under Udarbejdelsen af nærværende Bog har jeg søgt saa fyldigt som muligt at give en historisk Belysning af forskellige Forhold i den Kommune, hvor jeg er født, Allesø-Næsbyhovedbroby.

Stoffet er hentet fra forskellige Kilder, og navnlig har jeg i stor Udstrækning benyttet Provinsarkivet i Odense. Ved Præstegaardens Brand i 1802 brændte desværre ogsaa Præsteembedets Arkiv, hvorved nogle af de bedste Kilder til Forstaaelse af Tiden forud gik tabt. Enkelte Skildringer i Bogen er skrevet paa Grundlag af ældre Folks og egne Erindringer.

I nogen Grad har jeg af Hensyn til den ved Verdenskrigen skabte Dyrtid, der ogsaa gør sig gældende ved Udgivelsen af Bøger, maatte begrænse Bogens Omfang. Men jeg haaber dog, at Læserne gennem Indholdet vil faa et Indblik i Fortidens Livsforhold blandt Bondestanden, og jeg beder Dem i Tankerne udfylde, hvad jeg ikke har naaet at fremdrage.

Samtidig har jeg tænkt mig, at Bogen kunde faa Betydning for de unge Mennesker fra Allesø og Næsbyhovedbroby Sogne, der maa vandre til andre Egne eller maaske til fremmede Lande. Fra Bogens Blade vil Minderne fra deres Barndom lyse dem i Møde, og under Læsningen i den vil Tanken samle sig om det Sted, hvor deres Vugge har staaet, om den Skole, hvor de gik som Børn, og om den Kirke, hvor de blev døbt og konfirmeret.

     Allesø Søkilde i November 1916

     R. Chr. Sørensen Allesø

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downlodes via dette link.