Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "FJORDMARK eller ØSTRUPGAARD's Inddæmn. : et Stykke Kulturhist." af A. Nordahl-Petersen, 1917

Anders Jørgen Christian Nordahl-Petersen (1871-1940) blev født i Rårup sydøst for Horsens som søn af en husmand og kom i dåben til at hedde Anders Jørgen Kristian Pedersen. Som 25-årig debuterede han som romanforfatter, men hans primære indsats kom til at ligge inden for lokalhistorie og turistformidling. 

I 1917 skrev han "Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning : et Stykke nordfynsk Kulturhistorie", som indledes med disse forord: 

I 1918 er det hundrede fåar siden, „den gamle Cancelliraad“ paa Østrupgaard lod Egense Fjord tørlægge, Dette Landvindingsarbejde blev af overmaade stor Betydning for Egnen, og ikke mindst Betydning fik Inddæmningen, da Udstykningsforeningen for SjæIlands og Fyns Stifter i 1913 erhvervede de ca. 1100 Tdr. Land.

Det er derfor, denne Forening har besluttet i Anledning af Hundredaaret for Tørlægningsarbejdet at lade udarbejde et Mindeskrift og har anmodet mig om at skrive det.

Idet jeg nu afslutter dette Arbejde, finder jeg Anledning til at bringe en Tak til alle dem, der har bistaaet mig under Arbejdet, og ganske særlig maa jeg sige Tak til Fru Hofjægermesterinde Møller, Østrupgaard, for den Beredvillighed, hvormed hun har stillet Materiale fra Gaardens Bibliotek til min Raadighed.

Naar jeg har givet delte Skrift Titelen „Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning” har jeg gjort det med den Hensigt om muligt at skaffe Inddæmningen et Navn, der hentydede til Oprindelsen uden at forbinde det med den Gaard, hvis Ejer tryllede Landet frem. Efter at Inddæmningen er købt bort fra Østrupgaard, og i Betragtning af, at Opdyrkningen og Bebyggelsen nu gaar en ny Tid i Møde, vilde det baade være rimeligt og praktisk om „det nye Land” fik sit eget Navn, og det forekommer mig, at Navnet Fjordmark da byder sig selv til. I det udtørrede Kolindsund har der rejst sig et Sundby, og blev der i Østrupgaards Inddæmning Tale om en by- eller landsbyagtig Bebyggelse, burde den lige saa rimeligt hedde Fjordby. Men meget tyder paa, at Bebyggelsen her altid vil blive spredt, og derfor har jeg ment, at Navnet Fjordmark kunde være en passende Betegnelse, saa meget mere som det falder godt i Traad med Navnet Hasmark (Havsmark), der jo er Navnet paa en af Nabobyerne.

                                                                                                      A. Nordahl-Petersen.

                  Odense, i August 1917.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.