Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "MIDDELFART HAVN gennem 100 Aar 1837-1937" af Chr. Behrendt, 1937

Christian Frederik Behrendt (1868-1949) kom til verden i Middelfart som søn af en gæstgiver. Han tog præliminæreksamen fra Sorø og kom i handelslære. Efter nogle år som handelsbetjent prøvede han forskelligt, inden han gik ind i forsikringsbranchen og blev først kommissær og senere branddirektør.

Han fik udgivet flere bøger, bl.a. "Middelfart Havn gennem 100 Aar 1837-1937". Bogen afsluttes med et navneregister og denne tekst:

Ved lignende Arbejder som nærværende plejer Forfatteren at anføre nogle Bemærkninger angaaende dets Tilblivelse.

Det skal ej heller udelades her, men det kommer mod Sædvane tilsidst; thi den Tid, der var mig indrømmet til Udarbejdelsen, var ret kort, naar Emnet skulde nogenlunde udtømmende behandles, og Arbejdet blev af den Grund temmelig forceret, for at Trykningen kunde blive tilendebragt til den fastsatte Tid.

Fra Indsamling af Materiale til et tidligere Arbejde „Færgeløbet ved Middelfart“ havde jeg paa Forhaand en Del Stof om Havnen og Færgebroen; jeg har derfor medtaget den gamle „Store Broe“s Historie, da jeg formente, at det kunde være en passende Indledning til Beretningen om vor Havns Tilblivelse.

Af Kilder til dette Arbejde er en Del bevaret, i Rigsarkivet, i Landsarkivet for Fyen samt i Middelfart Kæmners Arkiv. I sidstnævnte viste der sig ved ihærdig Søgen at være meget af Værdi, særlig fra den ældre Tid, men desværre mangler der adskilligt, især en senere Tids Regnskaber, og at faa disse rekonstrueret var ret sendrægtigt og besværligt.

Fra forskellig Side har man vist mig megen Velvilje, naar jeg søgte Oplysninger eller Bistand, derfor bringes herved min Tak. Særlig maa jeg takke Hr. Borgmester Ehlert Nielsen, der stadig har fulgt Arbejdet med Interesse og gennem, sit mangeaarige Kendskab til Byens Styrelse sidder inde med en Viden, der ofte var af stort Værd for Udarbejdelsen af Havnens Historie.

Endelig en Tak til Arkivar ved, Landsarkivet for Fyen Hr. cand. jur. Seesten, der saa venligt og trofast har staaet mig bi med Forhaandskritik og Gennemsyn af mit. Manuskript.

             Middelfart, den 28. Februar 1937.

                                                                                                                   CHR. BEHRENDT 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.