Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fra det gamle MIDDELFART" af Chr. Behrendt, 1938-41

Christian Frederik Behrendt (1868-1949) kom til verden i Middelfart som søn af en gæstgiver. Han tog præliminæreksamen fra Sorø og kom i handelslære. Efter nogle år som handelsbetjent prøvede han forskelligt, inden han gik ind i forsikringsbranchen og blev først kommissær og senere branddirektør.

Han fik udgivet flere bøger om Middelfart, bl.a. "Fra det gamle Middelfart", der udkom i 2 bind i 1938 og 1941 og må betragtes som hans hovedværk.

Bind I omhandler byens historie og indledes med:

FORORD

 

Med det her foreliggende Arbejde „Fra det gamle Middelfart" har jeg forsøgt at give en kortfattet Skildring af Byens Historie; dog har jeg for nogle enkelte Tidspunkters Vedkommende uddybet Begivenhederne, fordi der var rigeligere Materiale at behandle.

I mere end tyve Aar har jeg indsamlet Materiale til min Fødebys Historie; og jeg bringer min Tak til dem, der har rakt mig en hjælpende Haand; særlig har jeg paa Landsarkivet for Fyen mødt megen Velvilje, navnlig fra Hr. Arkivar, cand. jur. Seestens Side, der ved nærværende, som ved mine tidligere Arbejder, har gennemset mine Manuskripter og med sikker Haand givet heldige og gode Raad og Henstillinger til Gavn for mine Arbejder.

Da der er mere, som jeg gerne vilde have publiceret om min Fødeby, har jeg kaldt nærværende Arbejde for „Fra det gamle Middelfart I", og det kommer, hvis Forsynet vil unde mig Tid og Helbred dertil.

Bind II omhandler kirkens historie og indledes med:

FORORD.

 

Det herværende Arbejde omfatter Kirken og hvad dermed staar i Forbindelse. Kirkens Historie er et saa omfattende Emne, at der kunde berettes en Del mere derom, dog formener jeg her at have fremdraget adskilligt, som vil være ukendt for de fleste af vort Slægtled.

En og anden vil maaske indvende, at det er gjort vel omstændeligt, andre kan finde det ubegribeligt, at en Mand vil anvende Tid, Arbejdskraft og Midler paa at fordybe sig i, hvad der skete i gamle Dage. Dertil kan svares, at den, der først er begyndt paa Fortids-Studier, han vedbliver dermed, selv om han kunde gøre sig Livet adskilligt behageligere ved at undlade det.

Langt det meste af Materialet til dette Arbejde har jeg faaet i Landsarkivet for Fyen, hvor jeg altid har mødt megen Velvillie og Forstaaelse, og Hr. Arkivar cand. jur. Seesten bringes hermed min bedste Tak for Hjælpsomhed og Bistand gennem mere end 25 Aar, og ikke mindst fordi Arkivaren med kyndig Haand har vejledet mig ved Gennemsyn af baade dette og tidligere Arbejder.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet de to bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II