Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Beskr. over MIDDELFART KIØBSTÆD, med et Angang om nogle Midler m.m." af Johan Bluhme, 1795

Johan Nicolaus Wilhelm Bluhme (1764-1819) var født i Horst i Holsten som søn af en diaconus. I 1791 ses han som byfoged og byskriver i Middelfart, og fra 1796 som byfoged, byskriver, vejer og måler i Kerteminde samt herredsfoged på Hindsholm. Han sluttede karrieren som hof- og stadsretsprokurator i København.

I 1796 fik han udgivet: "Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd, med et Anhang om nogle Midler saavel til denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark". Bogen indledes med denne forerindring:

Mange havde ønsket, at en topografisk Beskrivelse over Kiøbstæderne i Danmark, maatte udkomme; thi hverken Pontoppidans danske Atlas, eller Danmarks Speil, er fuldstændig og paalidelig nok.

Denne korte Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd, udarbeidede jeg ikkuns til min egen Nytte og Efterretning i paakommende Tilfælde; men adskillige af mine Venner, der hændelsesvis kom til at læse samme, anmodede mig om, at lade den udgive i Trykken; Og ad jeg endelig lod mig overtale dertil, forøgede jeg den, efter nogle Forandringer og Rettelser, med et Anhang om de Midler, som formeentlig kunne tiene saavel denne Kiøbstæds, som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark.

De Læsere, som hverken kiende Middelfart eller mig, ville maaskee forundres over, at jeg ikke allerede har tilveiebragt de Forandringer, her i Byen, som jeg siger at burde skee; Men til min Undskyldning maae jeg anføre dette: at jeg, ved Modtagelsen af de mig allernaadigst anfortroede Embeder, fandt det meeste af hvad der burde have været paaseet, i Uorden; og at jeg først maatte sørge for, at bringe de vigtigste Ting i Rigtighed, førend jeg kunde tænke paa det mindre nødvendige.

Strax efter min Ankomst hertil Byen, i Aaret 1791, opstod en stor Ildebrand, hvilken, saavelsom Afleggelsen af nogle game Regnskaber, en epidemisk Sygdom, der udbredte sig iblandt de fattige Indvaanere, den af Hr. Kammerherre Adeler oprettede Arbeids Anstalt, Processer med ham og andet meere, gav mig saa meget at bestille, at jeg i en lang Tid, neppe var istand til at bestride mine mange øvrige Embeds Forretninger, hvis Vigtighed den bedst kan bedømme, som kiender en Byefogeds Pligter, og veed, hvor tunge hans Byrder ere.

Imidlertid troer jeg dog, at have saavidt muligt, søgt at opfylde mine Pligter, endskiøndt jeg derfor, til Pengetab, Tidsspilde og Uleilighed for mig selv, er bleven paaført Processer og har paadragen mig de Mægtiges Ugunst.

Skulle et eller flere at mine Forslage til Kiøbstædernes Forbedring, ikke finde den indsigtsfulde og upartiske Læsers Biefald, saa beder jeg: at min Ungdom samt den korte Tid, som jeg har havt til at giøre mig Kiøbstædernes Forfatning, bekiendt udi, tages i Betragtning, da jeg, som Menneske, kan feile og er villig til at forandre mine Tanker, saasnart jeg finder andres at være grundigere. Overalt bliver det en unægtelig Sandhed: at den Mand, som giør Projecter eller Forslage til formeentlig nyttige Indretninger, gavner Staten, om endog ikkuns eet eneste af hans Forslage findes at være godt og saaledes beskaffen at det lader sig udføre.

Dersom alle Kiøbstæders Magistrater eller Byefogder bleve paalagte at forfatte og til Stiftsbefalingsmændene indsende en Beskrivelse over de dem anfortroede Kiøbstæder, med Forslage saavel til sammes, som andre Kiøbstæders Opkomst, kunde Værket snart blive complet og almeennyttigt.

Det skille ikke være vanskeligt, at faae Tryk Omkostningerne erstattede, eller Værkerne afsadte, naar Forfatterne, af samme udlode alt det Overflødige; og Arbeidet blev ei heller synderlig tungt for den, som forstod sit Embede, havde Lyst til at bestille noget, og besad de fornødne Kundskaber om Kiøbstædernes Tilstand. 

     Middelfart den 16de Julii 1794

                                     J. Bluhme.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn, men på grund af alder og uskarpt tryk ikke søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link