Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Søvejene til ODENSE, især den nuv. m. Henblik på denne Bys Skibsfart og Handel" af J. Lauritsen, 1873

Johannes Lauritzen (1824-1896) var født i Sommersted i Sønderjylland som søn af en gårdbesidder. Han fik en læreruddannelse på Jelling Seminarium og virkede en tid som journalist. I 1856 blev han ansat som gymnastiklærer på Odense Katedralskole. Gennem personligt bekendstskab med biskop Engeltstoft fik han indblik i Odenses historie og fik udgivet flere lokalhistoriske bøger. 

I 1873 udkom "Søvejene til Odense, især den nuværende, med stadigt Henblik på denne Bys Skibsfart og Handel", som han indleder med:

Nærværende Arbejde er foranlediget ved, at Kanaludvalget for omtrent et Aar siden udtalte for mig, at det maatte have ikke liden Interesse at faa at vide, hvorledes Kanalen var bleven til, og hvilken Skæbne den siden havde haft, hvorhos man spurgte mig, om jeg ikke kunde have Lyst til at sysle med et saadant Arbejde. Da nu denne — Lysten — ikke manglede, tog jeg strax fat paa Arbejdet og har dermed udfyldt det meste af min Fritid i det sidst forløbne Aar. Endskjønt Kanalens Historie er Kjærnen i dette Tilbageblik, saa er der dog gjort flere Sidespring for at faa samlet Stof til Belysning af de Vilkaar, under hvilke Odense Bys Handel og Skibsfart have udviklet sig. Jeg har gjort mig Umage for at give meget paa faa Blade, og derved er Fremstillingen bleven noget sammentrængt, men dog næppe saa meget, at den derved skulde være bleven tør eller kjedelig. Den første Del af Arbejdet er bleven gjennemlæst af det ærede Kanaludvalg, og den gunstige Dom, som dette fældede over mit lille Arbejde, har i Forbindelse med et godhedsfuldt Tilsagn om Understøttelse givet mig Fortrøstning til at udgive samme, og det er derfor med Tak til Kanaludvalget og Byraadet, at jeg slutter disse Linier.

            

                   Odense i Februar 1873.

                                                                                  Udgiveren.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.