Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ODENSE BYES ældre Historie" af Vedel Simonsen, 1841-44

Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858) blev født på "Elvedgaard" på Nordvestfyn som søn af godsejeren. Han blev student som 18-årig og bestod medicinsk embedseksamen som 23-årig. Tidligt blev hans interesse vakt for historiske emner. I de unge dage var det medicinal-historie og senere arkæologi, oldtids- og lokalhistorie. Han rejste meget og samlede stof til sine senere mange historiske udgivelser. I 1841-44 udkom i flere hæfter hans "Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden", som beskriver Odenses historie fra 972-1599. Sidste hæfte indledes med:

F o r e r i n d r i n g.


Med nærværende Hefte eller med det 16 Aarhundredes Udgang slutter jeg herved mine Bidrag til Odense Byes ældre Historie. Ligesaa lidet som det ved sammes Udgave har været min Hensigt at gjøre mig Fordeel, ligesaa lidet har det været min Hensigt dermed at indlægge mig Ære, hvorfor jeg ogsaa ved ethvert Bidrag, — være sig trykt, haandskrevet eller mundtligt, — samvittighedsfuld har tilføiet, hvem jeg var samme skyldig, og hvem altsaa Æren for sammes Meddelelse tilkom, Men da jeg allerede fra Fortiden af var i Besiddelse af en Deel Samlinger til Byens Historie i Almindelighed, har jeg anseet det for min pligt, ved Understøttelse fra Hovedstadens Bibliotheker og Archiver, at supplere samme med Hensyn til de Ældre Tider, for saaledes at kunne levere mine Landsmænd Bidrag til den Deel af Byens ældre Historie, hvis Kilder maatte antages ikke i Byen selv at være opbevarede; og jeg ophører desaarsag nu med mine Bidrag ved det 16 Aarhundredes Slutning, fordi Kilderne til Byens senere Historie vistnok for største Delen i dens egne Archiver ere opbevarede og saaledes ogsaa for dens egne Borgere ere tilgængelige, da de derimod for mig, — der ved Sygelighed fængsles til Hjemmet, — ere utilgængelige i enhver Periode. Idet jeg saaledes herved tager Afsked med Odense By og dens Historie, beklager jeg ret meget, at det, paa Grund saavel af mit svagelige Helbred som af adskillige andre Omstændigheder, ikke har staaet i min Magt at bringe den Deel af Byens Historie, jeg fra Tid til anden leverede Bidrag til, til den Grad af Fuldstændighed og Nøiagtighed, som jeg ret gjerne havde villet; imidlertid har jeg i Sinde, for dog nogenlunde at bøde paa sammes Mangler og Feil, hvis Gud giver Helbred, at udgive et Supplementbind med alle de Tillæg og Rettelser, jeg til den Tid maatte kunne forhverve saavel ved egen Efterforskning som ved Andres Meddelelse; og det skal derhos være mig særdeles kjært, hvis nogen af mine Lærsere ogsaa dertil vilde yde mig et eller andet Bidrag; — en Anmodning, jeg allerede tidligere, nemlig i Forerindringen til det 1ste Hefte, har tilladt mig at gjøre, og som jeg altsaa atter herved paany og ligesom til Afsked vil have gjentaget. Et gammelt Ordsprog siger, at enhver Arbeider er sin Løn værd, og jeg har aldrig ønsket eller fordret anden Løn for mit Arbeide og min Bekostning end den Bistand, mine Landsmænd muligviis ville yde mig for at give Skriftet den i min Stilling mig størst mulige Fuldstændighed. I denne Henseende har jeg derfor ogsaa søgt at gjøre mit Skrift saa tilgængeligt for Odense Borgere som muligt, idet jeg uden Betaling har ladet omtrent 200 Ex. alene i Odense By og dens nærrmeste Omegn uddele, og derhos, saavidt jeg veed, ikke alene forsynet Byens geistlige og verdslige Embedsmænd, dens saavel offentlige Bibliotheker som private Læseforeninger, men ogsaa gjort det litterære Selskab Tilbud om at forsyne de af dets Medlemmer, der maatte ønske det, med Exemplarer; ligesom desuden enhver saavel Embedsmand som Videnskabsmand eller Borger ved flere Lejligheder, tildeels endogsaa gjennem Aviserne, har erfaret, at jeg ingensinde nægtede Nogen, der ytrede Interesse derfor, et Exemplar af samme, saalangt som Oplaget (paa 500 Exempl.) kunde rærkke. Skulde altsaa mine Bidrag til Odenses Historie ikke være blevne almeenbekjendte i Byen selv, da er det vist ikke min Skyld, og jeg maa altsaa formode, at Enhver, der ønskede det, har havt Leilighed til at gjøre sig bekjendt med samme, og det endog i langt større Grad, end hvis de vare komne i Boghandelen, hvor vist ikke ret Mange vilde have vovet et Par Mark paa at kjøbe dem. Jeg forudsætter altsaa, at Enhver, der har havt Interesse derfor, ogsaa har havt Leilighed til at underssge mit Skrift og saaledes ogsaa at bemærke dets mulige Mangler; og at altsaa ogsaa Enhver maa vide, hvorvidt han for sit Vedkommende maatte see sig i Stand til at berigtige samme eller ikke. Da jeg nu heller ikke kan troe, at det blandt saa stor en Mængde skulde mangle Alle paa Velvillie til at yde mig Bistand i et Anliggende, der dog i Grunden mere angaaer dem selv end mig; ligesaa lidet som det vil kunne mangle Nogen paa Tid til at eftersee i sine Designationer, om han har Documenter, der vedkomme Odense By, og som ere ældre end 1600, i sit Værge eller ikke: saa maa jeg næsten formode, at Odense By og dens saavel offentlige som Private Archiver ere blottede for Bidrag til dens egen ældre Historie (med mindre det skulde lykkes Aktstykkernes hæderligst bekjendte Udgivere fra Tid til anden at fremdrage samme for Lyset); og saameget mere maa jeg altsaa glæde mig over de, skjøndt faa og ubetydelige, Bidrag, jeg, saa at sige uden Bistand fra Byen selv, har seet mig i Stand til fra kjøbenhavnske Bibliotheker og Archiver at kunne indsamle og ved mit Skrift ikke alene at kunne meddele Byens egne Borgere, men ogsaa at kunne bringe til offentlig Kundskab. Og da disse mine Bidrag saaledes, ved den sandsynlige Mangel paa lignende i Byen selv, endogsaa saameget mere synes at vinde i Interesse, skal jeg i sin Tid tilligemed Supplementbindet ogsaa for den lettere Oversigts Skyld bestræbe mig for at levere et alphabetisk Register over det Hele. Endelig skulde jeg til Slutning heller ingenlunde undlade at aflægge Hr. Adjunct C r o n e min forbindtligste Taksigelse for den Omhu, hvormed han har besørget Korrecturen af de 3 sidste Hefter. Og saaledes slutter jeg med de bedste Ønsker for Odense By, hvis ældre Historie i de senere Aaringer har beskjeftiget en ikke ubetydelig Deel af mine eensomme Timer.

                                 Elvedgaard, den 26 April 1844.

                                                                                  Vedel Simonsen

"Bidrag til Odense Byes ældre Historie" udkom i 3 bind. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bøgerne. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbar PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Første Bind

Andet Bind

Tredie Bind