Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historisk-topografiske Efterretninger om HJERM og GINDING HERREDER" af O. Nielsen, 1895

Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark".

"Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder" indeholder en historisk beskrivelse af de to herreder, de enkelte sogne og de største gårde.

Bogen indedes med følgende forord:

Hovedformaalet for dette Skrift ligesom for mine andre Herredsbeskrivelser har været at meddele Egnenes Beboere Resultatet af mine mangeaarige Granskninger af trykte og utrykte historiske Kildeskrifter, idet jeg har ment, at det netop nu var Tiden at give et troværdigt Grundlag for Opfattelsen af Fortidens Forhold, der ere ukendte for de yngre Slægtled og lidet oplyses ved de mange trykte Samlinger af saakaldte Folkesagn og andre under Nutidens Oplysning forvanskede Traditioner. Følgelig har jeg ikke kunnet give mere, end jeg har forefundet, thi Kilderne til denne Egns Historie ere kun faa og spredte. Det har dernæst været min Opgave at frembringe en Retskrivning af Stednavnene, der stemmer overnes med Udtalen, lige som jeg efter mangeaarige Studier har søgt at finde Forklaring til de game Stednavne, om jeg end ofte har opgivet at fremsætte en saadan som altfor usikker.

Jeg haaber saaledes dog at være fremkommen med mange hidtil ukendte Oplysninger. Da det er af Interesse ved Siden af Meddelelsen om den ældre Bebyggelse at have Underretning om den nuværende, har jeg af hvert Sogns Skatteligning tilvejebragt Fortegnelse over Gaarde og Huse i vore Dage og saa vidt muligt Oplysning om, hvorfra Parcellerne stamme, hvilket ogsaa i det hele ere lykkedes, om end paa enkelte Steder ufuldkomment. Der vil ogsaa nogle Steder være indløbet Fejltagelser med hensyn til Hartkornet, naar en Ejendom har Jord i forskellige Sogne. At disse nyere Oplysninger er nogenlunde nøjagtige, skyldes den store Imødekommenhed, jeg har fundet hos Egnens Beboere, især hos Formændene for Sogneraadene i Hjerm Herred, men ogsaa hos mange andre. Særlig maa jeg takke Lærer Kristensen i Mundbjerg for hans Oplysninger om den største Del af Ginding Herred; denne flittige og dygtige Gransker skylder jeg desuden Tak for mangfoldige andre Oplysninger baade i Henseende til stedlige og historiske Forhold. De mange andre af Egnens Beboere, der have ydet mig Oplysninger, bringer jeg ogsaa her min hjertelige Tak. Beskrivelsen af Kirkerne i Hjerm Herred skyldes Professor Løfflers Undersøgelser 1880, der opbevares i antikvarisk-topografisk Arkiv, ligesom afdøde Lærer Strandgaards Undersøgelser, der opbevares i samme Arkiv, ligge til Grund for mine Efterretninger om antikvariske Forhold i Hjerm Herred. For flere andre Oplysninger takkes Godsejer Mansa til Sø og Arkivsekretair Thiset.  

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.