Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ARNBORG SOGN i Hammerum Herred" af Johan C. Sulkjær, 1939

Johan Jørgen Christen Sulkjær (1877-1950) kom til verden i Lemvig, men voksede op som plejesøn hos en træhandler i Nr. Nissum. Efter  præliminæreksamen og seminarieuddannelse i Nr. Nissum arbejdede han som hjælpelærer nogle år, inden han fra 1903-25 var lærer i Volsgaard Skole og 1925-34 i Studsgaard Skole.

Han har fået udgivet flere sognebeskrivelser, herunder i 1939 om Arnborg, som han afslutter med:

Efterskrift.

 

Hermed bringer jeg saa en hjertelig Tak til alle dem, der har støttet mig med „Arnborg Sogn“. Først og fremmest „Herning Folkeblad“, hvem jeg skylder, at Stoffet overhovedet har kunnet fremkomme. Bladets Interesse for Egnens Historie og Folkeminder er jo velkendt og rækker fra den Tid, E. Tang Kristensen begyndte sit store Livsværk, og helt til Nutiden. „Arnborg Sogn“ fremkom i Folkebladet fra Okt. 1938 til Febr. 1939. Naar den nu tillige fremkommer som Bog, skyldes dette Jensine Jensen, Vildbjerg, der har paataget sig den dermed forbundne økonomiske Risiko. Naar det lille Oplag kan blive solgt omtrent med det samme, som jeg haaber, vil nævnte Risiko jo dermed formindskes. August Eriksens Svigersøn, Lærer P. Fløe Jensen, Hvornum, har bekostet Billederne til Bogen. Desuden er han den, der egentlig har sat Sagen i Gang, idet han for nogle Aar siden fik Aug. Eriksen til at gøre nogle Optegnelser om Sognet. Senere har han gentagne Gange opfordret mig til at tage fat paa denne Sognehistorie, hvilket altsaa skete, da det økonomiske Grundlag var kommet til Stede. 

Foruden mine trofaste Bidragydere og Medhjælpere, Aug. Eriksen og Jensine Jensen, har en Del andre givet mig mundtlige og skriftlige Meddelelser eller Billeder. Ogsaa dem bringer jeg min bedste Tak; de er mestendels nævnt i Teksten. Jeg vil lige tilføje, at Lærer Jensen og Hans P. Hansen, Grene, har givet adskillige nyttige Bidrag angaaende Arnborg, og at de sammen med Aug. Eriksen har været mig behjælpelig med „Rettelser og Tilføjelser“. 

Jeg anbefaler Læserne at benytte sig af Indholdsfortegnelsen, der ogsaa gengiver Bogens Plan og Disposition.


        Studsgaard, Febr. 1939.
                                                                                                                         Johan C. Sulkjær.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link