Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "VILDBJERG SOGN" af Konrad Understrup, 1921

Konrad Understrup (1859-1947) blev født i Understrup, Ørre sogn nord for Herning som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Conrad Jensen Understrup. Som ung var han elev på flere højskoler. Senere var han nogle år i Norge, inden han som 30-årig købte et landbrug i Brændgaard, Ørre sogn. Ved siden af arbejdet med at drive landbrug skrev han artikler til Herning Folkeblad og var i en længere periode medlem af Herning sogneråd. Mest kendt er han for sit forfatterskab af en del lokalhistoriske bøger om sogne i Hammerum herred.

I 1921 udkom "Vildbjerg Sogn", der afsluttes med en indholdsfortegnelse og indledes med:

                                                          Denne Bogs Tilblivelse.

Den 11. December 1918 var der Marked i Herning, hvor Anders Møller i Holflod i Nøvling kom til mig, om jeg ikke kunde skrive en Bog om de 3 Sogne Vildbjerg, Nøvling og Timring. Nogle Mænd dernede havde talt derom. De mente, det var heldigt, at en Herregaard kom med, og den havde man jo i Møltrup i Timring. A. Møller nævnte Anders Østergaard i Egbæk som særlig interesseret i Sagen. — Naa jeg lovede at tænke over Sagen. At man havde tænkt paa mig til dette Arbejde var jo fordi jeg havde skrevet Sognehistorier om Ørre og Sinding.

Kort efter, nemlig den 20. December, var saa Anders Østergaard i Egbæk hos mig her i mit Hjem i samme Ærinde, og vi talte en Del om Sagen. Det blev bestemt, at jeg en Dag skulde der ned og se paa Naturen og tale med nogle Mænd, og forresten fortalte Anders Østergaard flere interessante Ting fra de 3 Sogne, saa Lysten hos mig til at komme i Lag med dem begyndte at spire i mit Sind, og jeg begyndte saa srnaat at tegne op, hvad jeg vidste og hørte om disse Sogne. Havde de virkelig derude den Tillid til mig, at de kunde bruge mig som Historieskriver, var det vel ikke nemt at undslaa sig. Hen paa Foraaret 1919 fik jeg Brev fra Anders Østergaard, om jeg ikke den 27. Marts vilde møde i hans Hjem efter Formiddags-Togets Ankomst, saa vilde han køre en Tur med mig og 4 andre Mænd gennem de 3 Sogne.

Det var en udmærket Idé at tage det paa den Maade, saa fik man en Oversigt over Sognene og hørte kendte Mænd derfra fortælle om dem. Og det blev en meget interessant Tur.

Efter Frokosten i Egbæk satte Anders Møller, Jens Lund og A. Østergaard og jeg os op i Vognen og kørte over Korshøj og Møltrup ad Timring Kirkeby til, og her optog vi de 2 gode Timringmænd Poul Thomsen (Tiphede) og Laust Chr. Spandet. Vi var altsaa 6 Mand og vi kørte den søndre Vej ad Tiphede, men inden vi kom der, besaa vi den gamle indhegnede „Dyrehave“ paa Skovbjerg med gamle Egetrær m. m. Saa kørte vi ned mod Tiphede og op derfra ad Trehøjene ad Najbjerg til. I Kjærgaard havde Anders Østergaard en Datter, gift med Peder Kjærgaard, og her spiste vi Middag, og det siger sig selv, at der blev fortalt en Mængde Historier om Egnen og dens Folk, Poul Thomsen var den ældste og kunde fortælle mest. Som sagt en meget interessant Tur. Desværre begyndte det inden Middag at sne, og det forstyrrede jo Udsigten over det interessante Landskab. Tæt ved Kjærgaard var en gl. Helligkilde, hvor man i gamle Dage tog Vand til at døbe med i Timring Kirke, og her gravedes Tørv, som syge Børn puttedes igennem, saa de fik deres Sundhed. Laust Spandet havde jo meget at fortælle om Trehøjene osv., og saadan gik det.

Kl. 3 samledes vi i Vildbjerg Kro, hvortil Lauritz Krogh havde indbudt os og flere Mænd fra Vildbjerg, vi var vel en Snes Mand i det hele, og her blev Sognehistoriens Udgivelse drøftet. Det viste sig, at der var god Stemning for Sagen, og af de tilstedeværende tegnedes der med det samme 300 Kr., hvoraf Halvdelen indbetaltes straks.

Et Udvalg paa 3 Medlemmer valgtes for at ordne det fornødne og tegne Pengene til Trykningen. Anders Østergaard valgtes for Nøvling og blev Formand, Sognefoged Lauritz Krogh for Vildbjerg, blev Kasserer, for Timring valgtes L. Chr. Spandet. Og det bestemtes, at hvis Pengene kom ind, skulde jeg skrive Historien.

Siden den Tid er Anders Østergaard jo død. Jeg glædede mig ellers meget til, at han skulde have set Historien, ingen vilde have glædet sig mere over den. I hans Sted valgtes for Nøvling dav. Sognefoged Rasmus Søby i Skibbild.

En Ting har ofte været drøftet, om Bogen skulde ud paa en Gang eller deles i 2 eller 3 Hold. Nu er det bestemt, at den skal ud ad 3 Gange, altsaa et Sogn hver Gang, og nu kommer her altsaa først Vildbjerg Sogn. Folk, der har tegnet sig, venter jo efter Resultater.

En af Grundene til, at det har trukket ud med Udgivelsen, er, at alle Tryksager er steget saa kolossalt i Pris, at der maatte tegnes et langt større Beløb for at faa Bøgerne ud end oprindelig tænkt, men naar Folk nu vil skynde sig at købe denne Bog om Vildbjerg, skal de andre 2 Sogne snart følge efter. Nøvling Sogn ligger saa godt som færdig i Manuskript, og med Timring er jeg ogsaa vidt.

Brændgaard ved Herning, 10. November 1921.

                                                               Konrad Understrup.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.