Gordon Norrie (1855-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en skibsklarerer. Som 18-årig blev han student fra Sorø, og 7 år senere tog han medicinsk embedseksamen. Han blev tilknyttet Garnisons Sygehus og var senere læge ved Københavns Væbning. I 1891 blev han udnævnt til korpslæge i hæren, hvor han i 1911 avancerede til stabslæge og chef for Garnisons Sygehus. Han specialisererede sig i øjensygdomme og blev anerkendt for nye behandlingsformer. Samtidig var han en meget flittig forfatter og fik udgivet flere anerkendte værker om medicinhistorie. 

I 1923 fik han udgivet "Kirurgisk Akademis Historie". Titlen er fordelt på 2 bind og indledes med:

I 1896 udgav jeg et afsnit af kirurgisk akademis historie, omfattende akademiets stiftelse, og naar jeg først nu efter 26 aars forløb giver en fremstilling af den efterfølgende periode, der danner et fuldstændig afsluttet hele, er grunden den, at jeg i mellemtiden har været saa oplaget af mangfoldige embedsforretninger, at det har været ganske umuligt at fortsætte og fuldende de betydelige arkivstudier, som endnu var nødvendige.

Saa at sige hele den her foreliggende fremstilling er baseret paa utrykte kilder, idet der kun foreligger meget lidt i litteraturen, og det, der foreligger, for største delen er af polemisk karakler og paa de punkler, hvor del kan kontrolleres, meget upaalideligt. De utrykte kilder er kirurgisk akademis arkiv, som dog er meget defekt, konsistoriums arkiv, men ganske særligt rigsarkivet, hvor man oftest kan finde de sager, som er nævnt i akademiets arkiv, som regel bilagte med alle indhentede erklæringer og ofte med voteringer i kancelliet. 

Da materialet er blevet meget stort, har jeg ment det rigtigst at behandle tidsrummet 1785-1803 for sig. I dette sidste aar oprettedes sundhedskollegiet, og derved reduceredes akademiet fra at være ikke blot en læreanstalt men tillige et slags kirurgisk sundhedskollegium til kun at være en læreanstalt — altsaa et væsentligt vendepunkt i dets historie.

Jeg bringer Carlsbergfonden min bedste tak, fordi del har gjort det muligt at udgive bogen.

           

       Januar 1923.

                                                                                                       GORDON NORRIE.

De 2 bind er scannet fra samlingen i Rådhusbiblioteket i København. Jeg har efterbehandlet disse scanninger til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1785-1803

1803-1841

I 1896 udkom: "Chirurgisk Academis Historie : Academiets Stiftelse". Du kan læse mere og downloade via dette link.