Viggo Henrik Victor Krohn (1859-1946) kom til verden i København som søn af en fhv. sognepræst. I mange år gjorde han tjeneste ved forsvaret, og fra 1906 var han ansat som skriver i Indenrigsministeriet. Hele sin militære tjenestetid var han knyttet til Kastellet og samlede oplysninger til sine mange artikler og bøger om den ejendommelige soldaterby. 

I 1917 fik han udgivet: "Kastellets Volde og Udenværker : Spredte Træk af deres Historie fra de ældste Tider til vore Dage". Bogen indledes med: 

Siden 1905 har jeg efter ringe Tid og Evne beskæftiget mig med at indsamle historiske Oplysninger om Kastellet med den fjerne Mulighed for Øje en Gang at kunne skrive dets Historie. Under dette mit Arbejde modtog jeg en fortrinlig Hjælp, idet daværende Oberstløjtnant, nu Generalmajor F. C. Krabbe, der tidligere havde beskæftiget sig med det samme Emne, overlod mig hele sin Samling af Arkiv-Notitser vedrørende Kastellet.

Min Tid og mine Evner har imidlertid ikke senere tilladt mig at gaa i Lag med Kastellets Historie som Helhed; jeg har maattet indskrænke mig til at foretage en systematisk Ordning af Materialet, der nu foreligger i 14 haandskrevne Bind og til en enkelt lille Af handling: »Kastellet Frederikshavn som Fængsel«, der findes optaget i »Historiske Meddelelser om København« II. Ogsaa nærværende Afhandling var tænkt optaget dersteds, men da dens størrelse umuliggjorde optagelsen, besluttede jeg at vove et Forsøg paa at udgive den som et selvstændigt Skrift.

Jeg ønsker dog at fastslaa, at jeg selvfølgelig intet Øjeblik betragter min lille Afhandling som et Udslag af historisk Forskning; kun min Kærlighed til et Sted, hvorjeg i 26 Aar har haft min Livsgerning, har været Drivfjederen til min vakte Interesse for Kastellet og dets mange gamle Minder og har givet mig Lyst til, paa ét Sted, at samle saa mange som muligt af disse, der ofte findes spredte om i et Utal af Bøger og Tidsskrifter. Naar jeg ogsaa har været i Stand til at bringe Bud fra Arkiverne, skyldes dette udelukkende General Krabbe, hvem jeg her bringer min varmeste Tak for den værdifulde Hjælp.

 

København i September 1917.

                                                                                                                  VICTOR KROHN

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.