Peder Christian Rhode (1734-1793) var født i Kolding som søn af en hattemager. Han blev student fra Kolding, og medens han læste teologi, sluttede han sig til herrnhuterne og var kapellan i Stepping og Frørup ved Christiansfeld. Det siges, at han ragede uklar med herrnhuterne i Christiansfeld, fordi han levede i synd, hvorefter han skyndsomt forlod Sønderjylland og blev hjælpepræst i Halsted på Lolland. Senere blev han sognepræst i Utterslev og afsluttende også provst for Nørre herred på Lolland. Det var her på Lolland, at han dyrkede sin lokalhistoriske interesse og i 1775 skrev "Samlinger til Haderslev-Amts Beskrivelse, forestillende dette Amts, Herreders, Sogners og Byers ældre og nu værende Tilstand, historiske Efterretninger og de i dette Amt hidintil værende Herrer Amtmænd og Geistliges Liv og Levnet, samt andre Familier".

Det er nævnt af flere, at bogens personoplysninger skal tjekkes med andre kilder, da bogen indeholder en del fejl. Men den er meget læseværdig på grund af mange anekdoter og kuriøse bemærkninger, som giver et sjældent indblik i datidens skikke og brug. Jeg har selv haft stor gavn af bogen og fundet 29 af mine aner omtalt.

Ifølge Wiberg var Rhode "høi, ziirlig, mager og bleg, men smuk; stedse pynteligt klædt og meget snaksom".

Jeg har scannet bogen og efterbehandlet den gotiske tekst med Transkribus til en søgbar PDF-fil. På trods af, at det er en gammel bog, er søgbarheden tæt på fejlfri. Du kan downloade PDF-filen via dette link.