Martin Anton Helm (1867-1924) kom til verden på Slæbækgaard i Kirkeby sogn på Sydfyn som søn af en proprietær. Han fik en solid uddannelse i landbrugsdrift og ses bl.a. som konsulent i husdyrbrug og planteavl.

I 1922 påtog han sig at udgive jubilæumsskriftet: "Svendborg Andels-Svineslagteri gennem 25 Aar", der indledes med: 

Forord!

 

Da Bestyrelsen for Svendborg Andelssvineslagteri i Fjor rettede den ærefulde Opfordring til mig at skrive Slagteriets Historie, var det min første Tanke at udarbejde et stort Festskrift, der skulde indeholde udførlige Oplysninger om Driften gennem de 25 Aar.

Ved at sysle med de grundlæggende Arbejder for det, kom det imidlertid til at staa mig klart, at et saadant vilde blive af betydeligt Omfang, og hvis det saa tillige skulde udstyres som et Skrift af den Art nødvendigvis maa for at fremtræde i en værdig Skikkelse, vilde det blive uforholdsmæssigt dyrt.

Ved Forhandlinger med Bestyrelsens Formand, Hr. Forpagter Theilmann, blev vi derfor enige om at indskrænke Skriftet og Udstyrelsen saa meget som muligt, da vi ikke mente det forsvarligt for Tiden at ofre saa mange Penge paa det, og Skriftet fremtræder derfor i denne fordringsløse Skikkelse.

Jeg er mig bevidst at meget, som det havde haft sin Interesse at komme nærmere ind paa, har maattet udelades, men jeg haaber dog, at adskillige maa have Glæde af at læse det igennem. Det er et Kapitel af sydfynsk Landbrugs Udviklingshistorie, som mangfoldige af Slagteriets nuværende Andelshavere har levet med i og givet betydningsfulde Bidrag til.

 

                  Svendborg, i Maj 1922.

                                                                                                              M. Helm.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link