Carl Christian Genius Fich (1870-1934) kom til verden i Nyborg som søn af en brøndgraver. Han kom i bogtrykkerlære i Nyborg og blev senere tilknyttet Fyens Stiftsbogtrykkeri som faktor og trykkeribestyrer.

I 1922 påtog han sig at uarbejde jubilæumsskriftet: "Fyens Stiftsbogtrykkeri gennem 150 Aar", der indledes med:

Nar jeg, i Anledning af at Fyens Stiftsbogtrykkeri har passeret 150-Aarsdagen for sin Oprettelse, udsender nærværende Mindeskrift, har flere Grunde været medbestemmende herfor. For det første føler jeg Trang til at mindes de Mænd, som har lagt Grunden til Fyens Stiftsbogtrykkeri og arbejdet videre paa dets Udvikling. For det andet ønsker jeg at mindes Firmaets Medarbejdere — navnlig de, som ikke mere er blandt de levende — mindes dem med Tak for trofast Arbejde i den Tid, de virkede i Fyens Stiftsbogtrykkeri.

Men jeg vil ogsaa takke dem blandt vore Medarbejdere, der endnu færdes iblandt os og er med i det daglige Arbejde — jeg vil takke dem for det, hver enkelt yder paa sin Plads, og for det gode Samarbejde, der altid har været i den gamle Virksomhed. Særlig bringer jeg Faktor Fich en Tak for det Arbejde, han har nedlagt i Udarbejdelsen af dette Skrift.

Naturligvis har jeg ogsaa tænkt paa Forretningens mange Forbindelser og Venner, som det er mig kært at bringe en hjertelig Tak for al bevist Velvilje gennem Aarene, og jeg udtaler Haabet om, at denne maa blive bevaret i Fremtiden.

 

           Odense, i Februar 1922.

                                                                                                    M. C. H. Dreyer.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.