Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SVENDBORG AMTS VEJVISER med Byer og Landsogne 1905-1907"

Bogen er på 706 sider + mange illustrationer (annoncer), men der mangler et par sider: 334-35. Vejviseren indledes med:

Forord.

 

Hensigten med dette Værk, der er udarbejdet paa Grundlag af officielt Materiale og ansete Fagmænd, er at skabe en brugbar Haandbog for Forretningsfolk og alle Andre, for hvem det er af Betydning at skaffe sig hurtig og paalidelig Underretning om Amtets Beboere, kommunale Forhold, offentlige Institutioner o. s. v.

Det er i Forventning om, at det vil bidrage til Forretningslivets Udvikling i Amtet, at denne Haandbog, som et længe følt Savn, hermed udgives.

At et saa stort og kompliceret Arbejde har været forbundet med betydelige Vanskeligheder, er let forstaaeligt, og skulde der have indsneget sig enkelte Fejl, trods al Paapasselighed, vil Rettelse til fremtidige Udgaver blive modtaget med Tak.

 

                                                                                                              Udgiverne.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.