Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Fortegnelse over samtlige FYNSKE LANDBRUG paa 2 Tdr. Hartkorn og derover" af P. L. Erichsen, 1894

Peter Ludvig Erichsen (1851-1920) kom til verden i Odense som søn af en snedkermester. I 1894 ser vi ham som redaktør og udgiver af "Middelfart Dagblad", og fra 1899 ser vi ham bosiddende i Nakskov, hvor han blev redaktør af "Vestlollands Avis".

I 1894 fik han på eget forlag udgivet "Fortegnelse over samtlige fynske Landbrug paa 2 Tdr. Hartkorn og derover. Samlet paa Grundlag af Optegnelser fra Amtstuerne og Godskontorerne". Han indleder med: 

Forord.

 

Det var oprindelig med et ganske andet Formaal for Øje, at nærværende Materiale blev indsamlet; men da der fra flere Sider fremkom Opfordringer om at udgive det i Trykken, idet man henviste til, at det saavel for Landboere som Forretningsmænd vilde være af væsentlig Interesse at have en saadan samlet Fortegnelse over alle fynske Landbrug paa 2 Tdr. Hartkorn og derover, har jeg nu efterkommet Opfordringerne og fremlægger herved Resultatet for Publikum.

Materialet er tilvejebragt gennem samtlige Amtstuer og Godskontorer, og det kan derfor formentlig gøre Fordring paa saa stor Akkuratesse som muligt. Dog vil der alligevel være enkelte Fejl, dels fordi Skattebogen ikke altid bliver ombyttet, fordi en Ejendom skifter Ejer, og Amtstuerne ere saaledes ude af Stand til at foretage deslige Rettelser, dels er der under Trykningen sket nogle Ejendomshandeler, som det ikke har været muligt at faa berigtigede i Fortegnelsen. — For imidlertid at naa til det bedst mulige Resultat vil der blive trykt en Tillægsliste, naar ærede Købere inden Aarets Udgang ville tilstille mig Rettelse til saadanne mulige Fejl, og denne Tillægsliste kan da gratis rekvireres hos Udgiveren og vil blive vedlagt de til den Tid ikke solgte Eksemplarer.

Opmærksomheden henledes paa de i Bogen averterende Firmaer og Forretninger.

 

                                                                                         Ærbødigst

 

                                                                                                Udgiveren.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.