Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger" af N. Rasmussen Søkilde, 1890

Niels Rasmussen Søkilde (1837-1905) blev født og døde på gården "Søkilde" i Fleninge i Brahetrolleborg sogn. Han drev fødegården og nævnes som foregangsmand indenfor landbrug og frugtavl. Han havde også overskud til et stort forfatterskab af bl.a. historiske bøger.

I 1890 fik han udgivet "Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger", der på 103 sider omtaler dokumenter fra 1664 og fremefter.  Bogen afsluttes med et godt stednavneregister. 

Ligeledes i 1890 fik han optaget en artikel med samme titel i "Samlinger til Fyens Historie og Topographie", 10. bind. Artiklen fremgår af siderne 261-358 og omhandler dokumenter fra perioden 1646-1663. Han indleder denne artikel med disse forord:

De i vore Retsarkiver opbevarede Uddrag eller Afskrifter af Fyenbo Landstings Skjøde- og Pantebebøger, ere med faa Undtagelser nær ikke ældre end omkring ved Aaret 1680, medens alt, hvad der er ældre, maa søges i de originale Protokoller, der i sin Tid ere afleverede til Landsoverrets-Arkivet i Kjøbenhavn, hvorfra de igjen ved den senere Ordning af Arkivvæsenet, ere afleverede til Rigsarkivet. De ældste Bind af disse Protokoller maa imidlertid betragtes som nogle af vore vigtigste Kildeskrifter til Landets indre, stedlige Historie i Tiden før og efter Enevoldsmagtens Indførelse, idet de omfatte en paa Ejendomshandeler, Magelæg og Pantsættelser mærkelig Tidsperiode, hvor Følgerne af Kristian den fjerdes sidste Krig og den ved Arv og Skifte forvirrende Deling af Jordegodset efter Hartkorn - saa tydelig afspejler sig. Man solgte, pantsatte og udlagde Jordegods, selv Konge- og Krongodset maatte pantsættes og udlægges som brugeligt Pant, der aldrig mere eller saare sjælden blev indløst. Pantsættelser, Afregninger og Udlæg for Forstærkninger til Hærens og Flaadens Udrustning som "til Rigets øvrige Behov" rev op i Krongodset som ingenlunde tidligere. Men Forholdene her i Landet bleve endnu værre under og efter den af Kong Frederik den tredie saa letsindig paabegyndte Krig mod Sverrig, hvor flere af vore ansete adelige Slægter maatte vige fra Grund og Ejendom for rige Pantehavere, Handels- og Pengemænd, uden- og indenlands fra.

En Del af disse Protokollers ældste Bind indeholder i Grunden kun et mere eller mindre fyldigt Register, senere bliver det mere et Uddrag og atter senere faar man Skjøderne, tildels ogsaa Pantebrevene i deres fulde Ordlyd.

Under Kildestudierne til min "Holstenshus og Nakkebølles Historie" havde jeg med Ministeriets Tilladelse en Række af de ældste Bind til Afbenyttelse i mit Hjem, hvor jeg uddrog Hovedindholdet af de vigtigste Skjøder og Pantebreve. Da der imidlertid fra flere Sider er stillet Opfordringer til mig at gjøre disse, for Lokalhistorien interessante Noticer mere tilgængelige og da der er aabnet Plads i nærværende Tidsskrift har jeg foretaget en ny Revision indtil Udgangen af Aaret 1663, hvorved ethvert Skjøde og med faa Undtagelser nær ogsaa alle Pantebreve ere medtagne. Derimod har jeg, nærmest af Hensyn til Pladsen opgivet at medtage de fleste af de paatænkte Anmærkninger, Oplysninger og Henvisninger til de forekomne mindre bekjendte Person- og Stednavne, der saa vidt muligt ere gjengivne med den forefundne Skrivemaade. Til Lettelse for Afbenyttelsen af disse Uddrag, ere de vigtigste Stednavne, navnlig alle Skjøder paa større Gaarde trykte med mere iøjnefaldende Skrift. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet "Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebbøger", der er trykt med gotisk skrift. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

Jeg har scannet "Samlinger til Fyens Historie og Topographie", 10. bind til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 261-358.