Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oversigt over Lærerstanden ved SORØ AKADEMI og dets Skoler 1822-1922" af H. G. Olrik, 1921-22

Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

Olrik var selv soraner og fik i "Aarskrift fra Sorø Akademis Skole" 1920-21 og 1921-22 optaget sit arbejde med biografier over lærerstanden 1822-1922. Han indleder med:

Der har hidtil ikke foreligget nogen samlet Oversigt over Lærerstanden ved Kong Frederik VI.s Akademi i Sorø og den dertil knyttede Skole — den senere selvstændige Sorø Akademis Skole og Opdragelsesanstalt, Sorø Skole og Opdragelsesanstalt, Sorø Akademis Skole. Det efterfølgende første Forsøg paa at opstille en saadan Oversigt gør ikke Fordring paa at betragtes som et førstehaands Arbejde, men er for en stor Del kun en Sammenstilling af de Data, der har kunnet hentes fra forskellige allerede trykte Kilder; dog er de fleste Data for Udnævnelse til Poster ved Akademiet og dets Skole før 1849 afkonfererede med de paagældende Journaler og Protokoller i Direktionen for Universitetet og de lærde Skolers Arkiv, ligesom en Del Oplysninger er hentede fra eller verificerede ved Hjælp af Embedsbøger i Landsarkivet for Sjælland o. a. Arkiver; ogsaa en Række Oplysninger fra privat Side har Udgiveren at takke de paagældende for. Oversigten er af Hensyn til Pladsen i Skolens Aarsskrift afbrudt med 1849; ad Aare skulde følge: Adjunkter (Overlærere) og Lektorer i Tiden indtil 1922, Kunstlærere (Musik-, Tegne- og Gymnastiklærere) for hele Perioden 1822—1922 samt de Oplysninger, det er muligt at skaffe om Lærerkræfter (Timelærere m. v.), der kun midlertidigt har været knyttede til Læreanstalterne i Sorø.

Det er desværre paa Forhaand givet, at et Arbejde af denne Art, paa hvilket Udgiveren tilmed kun har kunnet anvende en meget stærkt begrænset Tid, rummer Mangler, Fejl og Unøjagtigheder. Jeg vil være enhver interesseret taknemlig for Rettelser, som muligt vil kunne optages i den tilbageværende Del af Oversigten.

 

                  Asminderød, den 20. Maj 1921.

                                                                                                                                     H. G. OLRIK

Der afsluttes med:

EFTERSKRIFT

 

Medens 1. Del af Oversigten væsentlig har været baseret paa trykte Kilder, har det for 2. Dels Vedkommende været nødvendig dels at indhente Oplysninger hos en Række nulevende Lærere og andre, hvis Opgivender dog ikke alle er reviderede, dels i stort Omfang — navnlig for „Kunstlærernes“ og Timelærernes Vedkommende — at hente Oplysninger fra utrykte Kilder. Adgangen til en Del af disse har for Rigsarkivets Vedkommende været mig aaben ved Undervisningsministeriets Velvillie, for hvilken jeg herved aflægger min bedste Tak, ligesom jeg paany retter denne til de mange, der paa forskellig Vis har bistaaet mig med Oplysninger og anden Hjælp ved Oversigtens Udarbejdelse, og beder om Overbærenhed med de Mangler og Fejl, som desværre hæfter ved mit Arbejde.

 

                  5. Juni 1922.

                                                                                                                                       H. G. O.

Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.