Johan Andreas Jørgensen (1840-1908) blev født i Handewitt ved Flensburg som søn af en skrædder. Han blev lærer i lokalområdet, men ragede i 1864 uklar med prøjserne og flyttede til Bornholm, hvor han tiltrådte en lærerstilling ved Ibsker Nordre Skole. På Bornholm dyrkede han sin arkæologiske og historiske interesse og var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Bornholms Museum i 1893.

Han fik udgivet flere historiske bøger, bl.a. "Bornholms Historie", der betragtes som hans hovedværk. I 1907 udkom "Series Pastorum eller Fortegnelse over Præsterne paa Bornholm siden Reformationen". Bogen indledes med disse forord:

Som bekendt haves i Wibergs store Præstehistorie en Fortegnelse over Præsterne i alle Danmarks Præstekald, og saaledes ogsaa for Bornholm, men disse Fortegnelser ere spredte, fordi de ere ordnede sognevis, og derfor maa søges paa meget forskellige Steder i det store Værk. For at have dem samlede i Lister for hvert Sogn paa Bornholm, og for at tilvejebringe mere eller mindre interessante Oplysninger om den ældre Tids Præster, er denne lille Bog udarbejdet. De Kilder, som ere benyttede, ere for selve Listernes Vedkommende først og fremmest Wibergs Værk, af hvilket de ere udskrevne i Udtog, idet jeg som Regel kun har medtaget selve Præsterne, ikke deres Familier, som dog enkelte Steder ere omtalte i de vedføjede Anmærkninger. Ved Siden af Wiberg er Thuras Lister supplerede af Urne, ogsaa benyttede, og endelig de Lister, som fremkom 1738, da Biskop Hersleb udsendt sit Monitum i Sjællands Stift. Dette indeholdt mange Spørgsmål, som hver Præst skulde besvare, og iblandt disse forlangtes ogsaa Series Pastorum for hvert Kald. Besvarelserne ere til endnu og opbevares i Provinsarkivet i København; de fleste er mangelfulde, - Hasle gør en undtagelse, thi Præsten har her leveret en udmærket Præsteliste. Endelig haves i det store kongl. Bibliothek et haandskrevet Hæfte (fol.), som ved Siden af Resens Lister ogsaa har Præsternes Indberetning og ledsager disse med mange interessante Oplysninger om enkelte af den ældre Tids Præster, og det er især disse, som ere benyttede her. Som Regel har jeg som ovenfor bemærket ikke medtaget Præsternes Familier, kun hvor jeg har ment, at det kunde være af særlig Interesse, er Hustru og Børn nævnte. For den nyere Tid - efter 1738 - har jeg kun i ganske enkelte Tilfælde vedføjet Anmærkninger da denne Tid er tilstrækkelig belyst hos Wiberg og Elvius.

 

                      Rønne i Februar 1907.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link