Johan Andreas Jørgensen (1840-1908) blev født i Handewitt ved Flensburg som søn af en skrædder. Han blev lærer i lokalområdet, men ragede i 1864 uklar med prøjserne og flyttede til Bornholm, hvor han tiltrådte en lærerstilling ved Ibsker Nordre Skole. På Bornholm dyrkede han sin arkæologiske og historiske interesse og var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Bornholms Museum i 1893.

Han fik udgivet flere historiske bøger, bl.a. "Bornholms Historie", der betragtes som hans hovedværk.

Titlen er fordelt på 2 bind og indledes med følgende forord:

Medens der om Bornholm foreligger en hel Række topografiske Bøger, af hvilke nogle ogsaa indeholde en Smule Historie, saa foreligger der mærkelig nok ikke en eneste samlet Bornholms Historie. Hvad der findes paa Tryk angaaende historiske Begivenheder, er spredt i Tidsskrifter, og hvad der findes af utrykte Sager angaaende Bornholm, maa søges i vore offentlige Samlinger: Arkiver og Bibliotheker. At faa samlet dette i een Bog har været Hovedøjemedet med dette Arbejde. Det er ikke og gør ikke Fordring paa at være et lærd, kritisk-historisk Arbejde, men kun en jævn folkelig Bog, indeholdende den samlede Bornholmske Historie, skreven særlig med Bornholmere for Øje. Det er nemlig saa, at om man paa Bornholm end godt kender enkelte Afsnit af Øens Historie, saa véd man saa at sige intet om mange andre Begivenheder, som dog ere meget interessante. Materialet til denne Bog er indsamlet, dels paa Marken ved mange Aars Undersøgelser af Oldtidsgrave og Oldtidsminder, dels i Arkivet og Bibliotheker, og for hver venlig Haandsrækning, der under dette mit Arbejde er ydet mig af Samlingernes imødekommende Funktionærer, bringer jeg herved en venlig Tak. Dernæst skylder jeg Historikeren, Læge M. K. Zahrtmann, en særlig Tak for mange nyttige Vink og for udmærket Assistance. Det vil ses, at jeg stærkt har benyttet hans forskellige historiske Afhandlinger angaaende Bornholmske Tildragelser, men ved Siden heraf har M. K. Zahrtmann forekommende og velvilligt besvaret mange Spørgsmaal, jeg har rettet til ham, naar der var noget, som ikke stod rigtig klart for mig, eller forekom mig tvivlsomt.

Begrundet i, at en Bog som denne for det meste maa søge sin Læsekreds paa Bornholm og derfor kun kan paaregne en lille Læsekreds, vilde det have været vanskeligt at faa den udgivet, hvis ikke den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse var kommet mig til Hjælp. Derfor bringer jeg herved Bestyrelsen for denne Stiftelse en varm og inderlig Tak for den Hjælp, der er ydet mig.

2det Bind, som vil omfatte Tiden fra 1660 til Nutiden, er under Arbejde og vil snart følge efter. Der skal imidlertid først foretages yderligere Arkivstudier, før det kan gøres endeligt færdigt.

Angaaende de benyttede Kilder henvises til Fortegnelsen over disse ved Slutningen af sidste Hæfte.

 

         Sct. Ibs nordre Skole pr. Svaneke 1900.

 

                                                                 J. A. Jørgensen.

Jeg har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I Fra Oldtiden til 1660

Bind II: Fra 1660 til Nutiden