Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HVETBO HERRED" af Carl Klitgaard, 1906-07

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt, og fik optaget mange artikler i Vendsysselske Aarbøger.

I 1906-07 fik han udgivet "Hvetbo Herred", der er fordelt på 2 bind.

1. del indeholder afsnit, der er generelle for herredet og indledes med disse forord:

Naar jeg her for Offentligheden fremlægger I. Del af den Beskrivelse af Hvetbo Herred, som jeg i en Aarrække har arbejdet paa, er det mig en kjær Pligt at bringe min bedste Tak til enhver, der ved at yde mig en større eller mindre Haandsrækning har bidraget til Arbejdets Fremme.

Jeg maa i første Række nævne Direktionen for den grevelige Hjelmstjerne-Rosenecroneske Stiftelse, som ved at tilstaa mig Understøttelse har gjort mig det muligt at samle og udgive et i Forhold til Sideantallet saa bekosteligt Arbejde, og ikke ringere Tak skylder jeg Hr. Rigsarkivar Secher for den Liberalitet, hvormed Rigsarkivaren overlod mig til Afbenyttelse sin righoldige Samling Afskrifter o. l. vedrørende Herredets Historie, samt for den Interesse, Rigsarkivaren har vist mit Arbejde, bl. a. ved paa mange Maader at yde mig sin Vejledning. Endvidere takker jeg Dhrr. Dr. phil. H. F. Feilberg, Arkivarerne Thiset og Saxild, Arkivassistenterne Bidstrup og Nygård, Overbibliothekar Lange, Generalpostdirektør Kiørboe, Dr. phil. A. Heise, Pastor Vilhelm Bang, Dr. phil. Villads Christensen, Dr. phil. H. F. Rørdam. Kontorist EnevoIdsen, Justitsraad Lønborg Friis, Stabssergent Danielsen, Etatsraad V. Boesen, Bibliothekar Fabritius og Cand. phil. Sigurd Nygård; Rigsarkivet, Nationalmuseet, Statistisk Bureau, Statsbibliotheket i Aarhus og Hvetbo Herreds Sparekasse, Herredets Præster og Lærere samt alle de mange — jeg formaar ikke at nævne deres Navne — som velvilligst have givet mig Oplysninger eller paa anden Maade ydet mig Støtte.

Havde jeg — da jeg i sin Tid tog fat paa Arbejdet — vidst, hvor møjsommeligt og bekosteligt det vilde blive, og hvor store Forkundskaber, der paa mange Omraader udkræves hos den, som til fuld Tilfredshed skal løse en Opgave som den foreliggende, da havde jeg næppe vovet mig i Gang dermed; men Vanskelighederne lod sig ikke til Syne paa én Gang, og den Interesse, som adskillige af Herredets Beboere nærede for Foretagendet, var mig til Opmuntring; — jeg arbejdede videre efter bedste Evne og er altsaa nu naaet saa vidt, at I. Del foreligger trykt, medens 2. Del (indeholdende de specielle Sognebeskrivelser) er afsluttet som Manuskript og agtes udgivet ledsaget af Sognekort og Navneregister for baade 1. og 2. Del, hvis det med Tiden maatte lykkes mig at tilvejebringe de fornødne Pengemidler dertil.

En og anden vil vel finde, at Fremstillingen af de almindelige historiske Forhold paa flere Punkter er for bred, og jeg skal ikke nægte, at jeg maaske har taget vel meget Hensyn til de Læsere, der ikke have videre Forkundskaber, ligesom jeg maaske Ogsaa hist og her har medtaget for mange Detailler; men jeg har hellere villet medtage for meget end for lidt og tror, at adskillige ville paaskjønne det.

Maatte Bogen nu blive til nogen Fornøjelse og Oplysning for Hvetboerne i Særdeleshed, og maatte den kritiske Læser se lidt velvilligt paa den!

                  Aalborg, August 1906.

                                                       C. KLITGAARD

2. del beskriver de enkelte sogne: Ingstrup, Hjermeslev, Alstrup, Saltum, Hune, Jetsmark, Aaby og Brovst (Røgel). Det afluttes med et omfattende navneregister og indledes med disse forord:

Idet jeg hermed afslutter II. og sidste Del af „Hvetbo Herred“, skal jeg under Henvisning til Forordet til I. Del (udkom 1906) kun udtale, at naar det saa hurtigt er lykkedes mig at lade nærværende Bind følge efter I. Del, skyldes det de Understøttelser, som Kultusministeriet, Carlsbergfonden og den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse velvilligst have ladet mig tilflyde, og jeg bringer herved de nævnte Institutioner min bedste Tak.

Af medfølgende Kort er det ene bekostet af Hvetbo Herreds Sparekasse.

                 Aalborg, i Oktober 1907.

                                                      C. KLITGAARD.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bøgerne. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1. del

2. del