Michelle Alessio Caprani (1860-1922) virkede som fotograf i Kolding, Middelfart og Aarhus. Han udgav "Aarhus Borgere 1915-1920" med en række portrætter af kendte personer i Aarhus.

Bogen indledes med:

BILLEDVÆRKET „AARHUS BORGERE"

skylder Verdenskrigen sin Fremkomst. Udgiverens Tanke har været at skabe en Portræt-Samling af Byens Borgere fra denne bevægede Periode, i Forvisning om, at Nutid og Fremtid stedse vil vende tilbage til dette Tidsafsnit af Verdenshistorien og at senere Slægter altid med Interesse vil foretage fysiognomiske Studier af de Mænd, som paa den Tid har præget Byens Historie og Udvikling.

Det ligger i Sagens Natur, at et Værk af den Art maa have sin Begrænsning. Opgaven har ikke altid været let, da der ikke fandtes noget Præcedens for et saadant Arbejde. Det har været det ledende Princip saa vidt muligt at faa alle Stænder og Klasser fyldigt repræsenteret. Det er beklageligt, at der er Borgere, der vil savnes, og som burde findes her, men som Udgiveren ikke har formaaet at naa frem til.

Bortset herfra maa Værket dog vist som Helhed betragtes som et ganske godt Udtryk for vort Borgersamfund. Paa enkelte Undtagelser nær er Følgeordenen kronologisk, begyndende med Magistraten og de Ældste, der har afsluttet deres Livsgerning, fortsættende med dem, der staar i deres Manddoms fulde Arbejde, og sluttende med nogle af de Unge, der forhaabentlig skal være med til at føre Byens Fremtid videre.

Under Udgivelsen er der allerede sket ikke uvæsentlige Ændringer — ikke faa er afgaaede ved Døden; Magistratens Repræsentanter, d’Hrr. Borgmester Drechsel og Politimester Goll, er afløste ved Retsreformen af 1919, deres Afløser samt den nye Dommerstand vidner stærkt om den nye Tid.

Ærbødigst

UDGIVEREN

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.