Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RANUM-STATEN 1849-1949" af Ejnar Poulsen, 1949

Ejnar Poulsen (1891-1968) kom til verden i Hem skole som søn af skolelæreren. Fra 1921-1958 ses han som skolelærer ved Løvskal skole. Han fik udgivet flere bøger om degne- og skoleforhold. I 1949 udkom "Ranum-Staten 1849-1949". Ejnar Poulsen var en del af årgang 1913 og omtaler sig selv på side 108. Bogen indledes med:

Sidste Aar fejrede Ranum Seminarium 100 Aars Jubilæum. I Aar er det 100 Aar, siden det første Hold Dimittender udgik fra Ranum, og denne Bog kan da være et Jubilæumsskrift i den Anledning.

Gennem 35 Aar har undertegnede bl. a. samlet paa Biografier af Ranumitter, og da Seminariets 100 Aars-Fødselsdag nærmede sig, aftalte jeg med daværende Seminarieforstander Smith at lave en Ranum-Stat færdig til 1948, hvorefter Hr. Smith gennem et Opraab i „Folkeskolen“ 1943, Side 948, opfordrede gamle Ranumitter til at sende deres Biografier til mig, hvilket dog kun skete i ringe Grad (kun 27 svarede).

Forstander Smith flyttede til Odense 1944, og da jeg henvendte mig til Forstander Morville om Sagen, havde Lærer Anton Kjølby været der og faaet en lignende Aftale med Hr. Morville, som jeg havde med Hr. Smith. Seminariets Lærerraad fældede saa den salomoniske Dom, at Hr. Kjølby og jeg kunde udveksle Materiale med hinanden og derefter udarbejde hver sin Halvdel af Bogen; men da et saadant Samarbejde vilde give dobbelt Arbejde, var Hr. Kjølby saa elskværdig at trække sig tilbage, hvorefter der altsaa kun har været een Hest for Læsset.

1 1947 var der atter Forstanderskifte, og økonomiske Forhold hindrede Ranum-Statens Udgivelse 1948. Adskillige Ranumitter ønskede Bogen udgivet, og da Førstelærer J. P. Kristensen, Aalestrup, Førstelærer A. Holst Thomsen, Mejlby, og Amtsskolekonsulent B. Villumsen, Viborg, tilbød at deltage i den økonomiske Risiko, vovede jeg at sende mit Manuskript i Trykken. (Se „Folkeskolen“ 1948, Side 718).

Forannævnte tre Ranumitter skylder jeg megen Tak, og sidstnævnte tillige for Bogens Illustrationer. Senere har Undervisningsministeriet givet Tilsagn om økonomisk Støtte, hvorfor jeg bringer min ærbødigste Tak.

Desuden takkes de mange Ranumitter, der venligst har besvaret mine Spørgsmaal, hvorved mit Arbejde lettedes.

Da Seminariets Historie findes i Jubilæumsskrifterne 1898 og 1948, bliver den ikke gentaget her, og i de følgende korte Biografier henvises ikke til Stoffet i de to ovennævnte Jubilærimsskrifter.

I „Dansk Skole-Stat“ findes Biografier af de fleste Lærere, der var i Embede 1933, og hertil henvises heller ikke, derimod findes der Henvisninger til Skoleblade og adskillige Haandbøger m. m.

Dimittenderne er opført i den Rækkefølge, hvori de findes i Seminariets Protokoller, selv om denne ikke overalt er alfabetisk; men Registeret bag i Bogen kan bøde herpaa.

Renskrivning af Manuskriptet er paabegyndt 1943, og derfor er den ældre Retskrivning anvendt.

Det er mit Haab, at Ranum-Staten, trods sine Mangler og mulige Fejl, maa blive til Glæde for Ranumitterne og til Gavn for Genealoger.

 

             Løvskal Skole pr. Bjerringbro i Oktober 1949.

                                                                                                                  EJNAR POULSEN

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.