Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lærerstanden ved VIBORG KATHEDRALSKOLE efter trykte og haandskr. Kilder" af F. E. Hundrup, 1875

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1875 fik han udgivet "Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole efter trykte og haandskrevne Kilder". Han indleder med:

Forord.

Efter at jeg i 1844—45 havde udgivet 2 Aargange af min Skole-Calender, hvori der bl. a. fandtes korte biographiske Efterretninger om alle de ved de lærde Skoler ansatte Lærere, begyndte jeg at samle Efterretninger om hele Lærerstanden efter Reformationen ved samtlige Landets latinske Skoler. Deraf har jeg i Programmer fra Roskilde, Aalborg, Randers, og Metropolitanskolen leveret Lærerstanden ved Helsingør (Roskilde 1860), Slagelse (Roskilde 1861), Nakskov, Nysted og Rønne (Roskilde 1866), Aalborg (Aalborg 1869—70), Kjøge, Holbæk, Kallundborg og Ringsted (Roskilde 1870), Korsør, Næstved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skjelkør, Slangerup, Storeheddinge og Stege (Roskilde 1871), Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen, Sæby og Thisted (Aalborg 1871), Randers (Randers 1871—72) og Metropolitanskolen (Kbh. 1872—73).

Det glæder mig nu hertil at kunne tilføje Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole, hvilket paa Grund af mit svage Syn kun har været muligt ved velvillig Hjælp ved Korrekturlæsningen saavel af Rectoren som af flere af Viborg Skoles Lærere; de have tillige hjulpet mig i Fremstillingen af deres litterære Virksomhed, og Adjunct A. L. Heise har desuden ydet mig flere berigtigende og forbedrende Bidrag til Skolens ældste Personalhistorie. Ogsaa andetsteds er der baade tidligere og nu rakt mig velvillig og redebon Hjælp. Jeg kan ikke forbigaa, at Pastor Anders Hansen Nielsen i Skjæve, min kjære gamle litteraire Ven, for omtrent 15 Aar siden gjennemgik mit Manuskript om Viborg Skole og tilbagesendte mig det med betydelige Tillæg og Forbedringer, hvad han ogsaa har gjort ved adskillige andre af mine personalhistoriske Bøger. Idet jeg bringer ham og oven betegnede min hjertelige Tak for al velvillig ydet Tjeneste, føler jeg ligeledes Trang til at bevidne stud. V. A. Secher min Tak for den Iver, hvormed han har søgt at skaffe mig enhver Oplysning, som det har staaet i hans Magt at skaffe mig. 

 

            Roskilde, d. 5te April 1875.

                                                                     F. E. Hundrup.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.