Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i AALBORG" af A. H. Nielsen, 1879-90

Anders Hansen Nielsen (1809-1890) kom til verden i Aalborg som søn af en købmand. Som 19-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Efter en periode som lærer ved Aalborg Latinskole og bibliotekar blev han i 1839 kaldet til sognepræst - først i Aggersborg, senere i Understed-Karup og sidst i Skæve. Efter pensioneringen dyrkede han sin store interesse for personalhistorie og fik i 1879-90 udgivet: "Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid, samlede af Etatsraad, Rector E. Tauber, supplerede og fortsatte fra 1847 af A. H. Nielsen". Bogen udkom i 1879 og afsluttes  med tre rettelser og tillæg, det sidste fra 1890. Bogen indledes med:

De Optegnelser om Embedsmænd i Aalborg, som indeholdes paa de følgende Blade, bleve, i sin Tid, paabegyndte af Etatsraad, Rector E. Tauber, idet Han, til de, i forskjellige trykte Værker, forefundne Navnefortegnelser over saadanne Embedsmænd føiede nogle korte personalhistoriske Bemærkninger. Kort før sin Død 1847 testamenterede han mig disse, tilligemed en Deel flere Samlinger af personalhistorisk Indhold, med det Ønske, at de maatte blive opbevarede og fortsatte. Dette min kjære Rectors, min ædle Velynders, Ønske har jeg, efter den ringe Leilighed og de faa litteraire Hjælpemidler, som tidligere have været til min Raadighed, søgt at opfylde. Imidlertid vare dog Optegnelserne, navnligen om Embedsmændene i Aalborg, af saadan Beskaffenhed, at de yderligere maatte suppleres og berigtiges. Men det var først, efterat jeg havde taget Bopæl her i Byen, at Tid og Anledning dertil gaves, idet jeg blev istand til, at kunne benytte de rigeligere Hjælpemidler, navnlig paa Stiftsbibliotheket og i Raadstuearchivet, som her ere tilstede, og at tilføie nogle Afsnit, nemlig om Slots- og Stiftsskrivere, borgerlige Raadmænd, Kræmmere, Skattekasserere og Bartskjærere. At udgive disse Optegnelser havde jeg ikke tænkt paa, førend Hr. Adjunct Wulff, som Medlem af Bestyrelsen for det jydske historisk-topografiske Selskab, efter Samraad med Hans Collegaer i Bestyrelsen, opfordrede mig dertil. Jeg gjorde da et Forsøg paa at ordne det indsamlede Stof og bringe det i en læselig Form, i den Formening, at det maaskee kunde have nogen Interesse for Yndere af Personalhistorien og mueligen ogsaa for det læsende Publicum her i Byen og Egnen saavelsom for Andre, der have opholdt sig her eller staaet i et eller andet Forhold til Byen.

Ved et Arbeide som dette kan det ikke undgaaes, at der, uagtet al anvendt Flid og Omhu, findes Mangler og Feil. Kilderne, navnlig for den ældre Tid, ere som bekjendt ikke altid paalidelige, men ofte utilfredsstillende og Hinanden modsigende, ligesom Oplysninger om Familieforhold i de senere Tider ofte ere vanskelige nok at erholde. Saameget mere paaskjønner jeg derfor den særdeles Velvillie og Forekommenhed, som er bleven mig viist af de Mange, til hvem jeg har henvendt mig angaaende saadanne Oplysninger, og jeg bringer dem herved min meget forbindtlige Tak. Ogsaa retter jeg denne til d 'H rr. Sognepræster her i Byen, som med stor Beredvillighed har laant mig Kirkebøgerne, ligesom og til Hr. Adjunct Wulff, der har givet mig adskillige veiledende og oplysende Vink og for en Deel besørget Korrekturen. Mange vigtige og Værdifulde Bemærkninger og Tillæg skylder jeg og Hr. Assistent S. Elvius i Kjøbenhavn, som har været saa velvillig at gjennemsee mit Manuskript og har Krav paa min Tak og Erkjendtlighed for hans gode Medvirkning til dette mit Arbeides Fremme.

Optegnelserne omfatte, som angivet i Indholdslisten, Mænd i forskjellige offentlige Stillinger her i Byen med Undtagelse af Geistligheden og Lærerne ved Cathedralstolen, hvilke særskilt ere omhandlede i Skrifter af Pastor Wiberg („ Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie", l Pag . 24 - 35) og Overlærer Hundrup („Lærerstanden ved Aalborg Skole" i Skoleprogram 1869 Pag. 1-62 og 1870 Pag. 3-98), til hvilke henvises.

 

                                                                                                               A. H Nielsen.

 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.