Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AALBORG BY's Historie" af P. C. Knudsen, 1931-33

Peder Christian Knudsen (1873-1949) kom til verden i Fjelstervang, Vorgod sogn i Vestjylland som søn af en gårdmand. Ved hans død fremgår det af kirkebogen for Budolfi kirke,  at han var pensioneret viceskoleinspektør. Han fik udgivet et mindre antal slægtsbøger og lokalhistoriske bøger. Hoveværket er "Aalborg Bys Historie", der udkom i 3 bind og indledes med: 

Initiativet til nærværende Arbejde er udgaaet fra Borgmester M. Jørgensen, Aalborg. Under en Samtale med Borgmesteren udtalte denne omtrent som følger: Vi savner i høj Grad en Beskrivelse af vor gamle By. Hertil bemærkede undertegnede, at det var der mange, der havde sagt før Borgmesteren, men endnu var der ingen, der havde talt om, hvor Pengene skulde komme fra. — Samtalen resulterede i, at Borgmesteren udbad sig en Plan for en saadan Byhistorie.

Planen blev indsendt og først behandlet i Kasse- og Regnskabsudvalget, som den Gang bestod af Borgmesteren, Lærer C. J. Hvidegaard, R. a. Dbr., Overretssagfører Jacob Hasselbalch, R. a. Dbr., Maskinarbejder M. Andersen og Cigarmager M. C. Willumsen. Og derefter blev Planen vedtaget af det samlede Byraad. — For den mig derigennem udviste Tillid samt for den vedtagne økonomiske Støtte til Udgivelsen bringer jeg herved Byraadet min bedste Tak.

Bybeskrivelsen er planlagt til 3 Bind, hvert Bind paa 150 å 200 Sider (i stort Format). Det er en Selvfølge, at Værket vil blive rigt illustreret.

 

     AALBORG, i Januar 1931. 

                                                                                            P. C. KNUDSEN

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

Første Del: Af Byens Historie før Aaret 1600 og Aalborg Bystyrelse

Andel Del: Aalborg Bys Jorder, offentlige Bygninger og private Huse

Tredie Del: Aalborgindustri i Fortid og Nutid, Haandværk og Haandværkere i Laugstiden, Handels og Skibsfart, offentlige Bygninger og private Huse samt spredte Blade af Byens Historie