Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det gamle HORSENS og HORSENS Slægter" af Torkil Baumgarten, 1925

Peter Thorkild Baumgarten (1872-1941) kom til verden i Aarhus Domsogn som søn af en købmand. I 1906 ses han i Aarhus som bog- og papirhandler, og i 1916 flyttede han og familien til København, hvor han levede af sin litterære virksomhed. Han har skrevet et stort antal slægtsbøger og i 1925 en enkelt lokalhistorisk bog: "Det gamle Horsens og Horsens Slægter : Topografiske og personalhistoriske bidrag til Horsens By's Historie fra 1661 til 1868".

Han indleder bogen med disse forord:

I Aaret 1879 udkom Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie af Jørgen Otto Fabricius, daværende Sognepræst i Magleby paa Langeland. Forfatteren, der i Fyrrerne var Kateket i Horsens, derefter Sognepræst til Nørre Snede og Ejstrup og senere til Lundum og Hansted Sogne indtil 1869, samlede den betydeligste Del af sit Materiale til Byens Historie ved Studier i Horsens Raadstuearkiv. Men han har kun i ringe Udstrækning benyttet Købstadens Skøde- og Pantebøger, Skiftesager og Kirkebøger.

I et Forord siger Forfatteren, at han har savnet tilstrækkelig Lejlighed til at benytte de rigere Samlinger i kjøbenhavnske Arkiver og Biblioteker, og det var hans Agt at udgive et Supplement, som dog ikke er udkommet. Derimod skænkede han Statsskolen sine utrykte Samlinger til Byens Historie; men blandt det iøvrigt omfangsrige Stof findes kun faa Bidrag til Borgerskabets Historie.

Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie er med Rette anset som en af de bedste danske Bybeskrivelser, og med største Omhu har Forfatteren anført de af ham i hvert enkelt Tilfælde benyttede Kilder; men til hans Bog savnes et Personregister og et Supplement.

Nærværende Skrift er ikke en ny Udgave af Pastor Fabricius' Bog om Horsens. Men af utrykte Kilder til Byens Historie, som han, formedelst sin Fraværelse fra Hovedstaden, ikke har haft tilstrækkelig Lejlighed til at benytte, er samlet topografiske og personalhistoriske Bidrag til et Supplement til Horsens Bys Beskrivelse og Historie, hvis Emne ligger udenfor hans Bogs Omraade.

Det, der er tilstræbt, er en Fremstilling af Byens Bebyggelse og Udvikling gennem 200 Aar i Forbindelse med Oplysninger om dens Slægter og Personer samt Begivenheder, som var deres Værk, eller med andre Ord: Horsens Borgerskabs Historie.

Af praktiske Hensyn er "Horsens Kjøbstads Bygnings- og Grundskat af 1682" valgt som Udgangspunkt, saavel for topografiske som personalhistoriske Meddelelser. Byens Gaarde og Vaaninger er beskrevet i Rækkefølge efter Købstadens gamle Inddeling i to Roder, og efterhaanden som nye Arealer er indvundet er Beretningen om Byens Udvidelse og Bebyggelse ført videre til 1868 med Oplysninger om hver enkelt Ejendoms Areal, Bygninger, Værdiforhold og Ejere indtil vore Dage. For Købmandsgaardenes Vedkommende er tillige det borgerlige Hjems Indretning i forskellige Tidsaldre og Slægternes Historie omtalt. Som Regel maa Meddelelser om en Familie søges under Beskrivelsen af den Ejendom, hvor Familien har haft sit Hjem, hvorfor Medlemmer af samme Slægt eller Familie kan findes omtalt flere Steder i Bogen. Under Beskrivelsen af Byens offentlige Bygninger: Kirkerne, Skolerne, Raadhuset, Hospitalet, Toldboden o. s. v. omtales de til disse knyttede Institutioner, Forhold og Embedsmænd.

Fabriius' Bog om Horsens er forlængst forsvundet fra Bogmarkedet, hvorfor jeg i en Indledning har meddelt en kort Oversigt over Byens Bebyggelse, Indbyggerantal o. lign. og derefter i et Afsnit omtalt borgerlige Forhold, som har haft Betydning i Byens Historie.

Idet jeg udgiver denne Bog, benytter jeg Lejligheden til at takke for den Imødekommenhed, der i mange Aar er vist mig af Embedsmændene ved Arkiver og Biblioteker. Jeg bringer tillige min Tak for det Tilskud, der er ydet mig af Horsens Museums Bestyrelse, og jeg takker Hr. Apoteker Adam Helms og Hr. Murermester Chr. Qvist for den mig under Arbejdet viste Velvilje, uden hvilken dette Skrift næppe var blevet til Virkelighed.

     København, i December 1925

                                                                                                     Torkil  Baumgarten

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link