Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DE DANSKE ØER. Illustreret Reisehaandbog" ved P. V. Grove, 1871

Peter Vilhelm Grove (1832-1893) kom til verden i Præstø som søn af en toldkasserer. Efter studentereksamen påbegyndte han studier i teologi. I 1857 blev han knyttet til Dagbladet og blev kendt som en mangesidet og omhyggelig journalist. For foreningen "Fremtididen" redigerede han rejsehåndbogen Danmark i flere udgaver. I 1871 udkom anden udgave af: "De danske Øer", der indledes med:

Forord til første Udgave.

 

Jo mere Kommunikationsmidlernes Forbedring letter Reisen saavel for Udlændinge til Danmark som for Danske til de forskjellige Egne af deres Fædreland, desto mere synes der ogsaa at maatte være Trang til en almindelig Veiledning for den Reisende. Saadanne Veiledninger have hidtil kun foreligget for enkelte danske Egne eller Provindser; thi en ældre Haandbog for Reisende af E. H. Tregder, der omfattede hele det tidligere danske Monarki, er vistnok deels for længe siden ude af Boghandelen, deels er den selvfølgelig, skjøndt for sin Tid (1824) et godt og praktisk Arbeide, nu meget forældet. Den af Foreningen »Fremtiden« udgivne illustrerede Reisehaandbog, hvoraf det her foreliggende er det andet Afsnit, er i det Væsenlige udarbeidet med de bedste fremmede Reisehaandbøger som Mønster. De Oplysninger, den meddeler, ere for Størstedelen indsamlede ved Reiser i Eftersommeren 1869 af de ved dens Udgivelse samvirkende Forfattere, og om det end ikke tør haabes, at Feil ganske ere undgaaede, er der ialfald stræbt efter, at de skulde blive saa faa som muligt. Med Paaskjønnelse kan det her nævnes, at under Udarbeidelsen mange saavel Autoriteter som Privatmænd, i Erkjendelse af en Reisehaandbogs Betydning, have viist Foretagendet Imødekommen og velvillig Bistand. Rettelser til eventuelle nye Udgaver ville med Taknemlighed blive modtagne, naar de sendes til Bestyrelsen for Foreningen »Fremtiden«.

Den illustrerede Reisehaandbog er, som ovenfor berørt, tilveiebragt ved flere Forfatteres Samvirken. Medens Foreningen »Fremtidens« Formand, Direkteur J. Hellmann har forestaaet Udgivelsen, har Redaktionen været overdragen Undertegnede, som desuden har udarbeidet de Dele af det her foreliggende Afsnit, der omhandle Horns Herred, det nordvestlige Sjælland og Bornholm; Inspekteur G. Andersen er Forfatter af den Deel, der vedrører det nordøstlige Sjælland; Skoleinspekteur Alb. Andresen har skildret Byerne langs den vestsjællandske Jernbane med deres Omegn, Sydsjælland, Møen, Falster og Lolland; Beskrivelsen af Samsø skyldes Distriktslæge P. Aalborg; Fyen med tilhørende Øer er fremstillet af Cand. P. Hansen; Oplysningerne om Post-, Jernbane- og Telegrafvæsenet ere meddeelte af Postexpedient T. Faber, og Skildringen af Danmarks Naturforhold er forfattet af Dr. phil. E. Løffler.

Bogens Illustration er bleven forestaaet af Landskabsmaler E. Libert, og Tegningerne ere udførte, foruden af Hr. Libert, af Malerne C. Baagøe og C. Neumann, Arkitekt C. V. Nielsen og Lithograf J. V. F. Larsen. Billederne ere skaarne i Træ af H. B. Dahl, H.P. Hansen, Neergaard og Rosenstand. Kortene ere udførte i Th. Bergs lithografiske Etablissement.

 

             Kjøbenhavn, i April 1870. 

                                                                                           P. V. Grove.


Forord til anden Udgave.


Da en ny Udgave af Reisehaandbogen allerede efter et Aars Forløb har viist sig nødvendig, er Texten bleven underkastet en gjennemgaaende Revision, de Feil, paa hvilke man er bleven opmærksom, ere blevne rettede, et enkelt Parti af det her foreliggende Afsnit er blevet omarbeidet paa Grund af aabnede nye Kommunikationsveie, og endeel Enkeltheder ere tilføiede. Afsnittet om Postvæsenet er blevet omarbeidet overeensstemmende med den nye Postlov. Desuden er anden Udgave bleven forøget med et større Kort over det nordøstlige Sjælland, hvortil der har viist sig at være Trang. Redaktionen gjentager — med Tak for de fra flere Sider modtagne Meddelelser — sin i Forordet til første Udgave fremsatte Anmodning til Publikum om at tilstille Foreningen »Fremtidens« Bestyrelse Rettelser til eventuelle nye Udgaver.

  
            Kjøbenhavn, i April 1871.


                                                                                         P. V. Grove.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.