Peter Vilhelm Grove (1832-1893) kom til verden i Præstø som søn af en toldkasserer. Efter studentereksamen påbegyndte han studier i teologi. I 1857 blev han knyttet til Dagbladet og blev kendt som en mangesidet og omhyggelig journalist. For foreningen "Fremtididen" redigerede han rejsehåndbogen Danmark i flere udgaver. I 1870 udkom: "Fyen og Jylland", som han indleder med:

Jo mere Kommunikationsmidlernes Forbedring letter Reisen saavel for Udlændinge til Danmark som for Danske til de forskjellige Egne af deres Fædreland, desto mere synes der ogsaa at maatte være Trang til en almindelig Veiledning for den Reisende. Saadanne Veiledninger have hidtil kun foreligget for enkelte danske Egne eller Provindser; thi en ældre Haandbog for Reisende af E. H. Tregder, der omfattede hele det lidligere danske Monarki, er vistnok deels for længe siden ude af Boghandelen, deels er den selvfølgelig, skjøndt for sin Tid (1824) et godt og praktisk Arbeide, nu. meget forældet. Den af Foreningen »Fremtiden« udgivne illustrerede Reisehaandbog er i det Væsenlige udarbeidet med de bedste fremmede Reisehaandbøger som Mønster. De Oplysninger, den meddeler, ere for Størstedelen indsamlede ved Reiser i Eftersommeren 1869 af de ved dens Udgivelse samvirkende Forfattere, og om det end ikke tør haabes, at Feil ganske ere undgaaede, er der ialfald stræbt efter, at de skulde blive saa faa som muligt. Med Paaskjønnelse kan det her nævnes, at under Udarbeidelsen mange saavel Autoriteter som Privatmænd, i Erkjendelse af en Reisehaandbogs Betydning, have viist Foretagendet Imødekommen og velvillig Bistand. Rettelser til eventuelle nye Udgaver ville med Taknemlighed blive modtagne, naar de sendes til Bestyrelsen for Foreningen »Fremtiden«.

Den illustrerede Reisehaandbog er, som ovenfor berørt, tilveiebragt ved flere Forfatteres Samvirken. Medens Foreningen »Fremtidens« Formand, Direkteur J. Hellmann har forestaaet Udgivelsen, har Redaktionen været overdragen Undertegnede.  I nærværende Afsnit er Fyen med tilhørende Øer fremstillet af Cand. P. Hansen; det østlige Jylland fra Kolding til Langaa, samt en Deel af Midtjylland (Silkeborg og Herning) er beskrevet af praktiserende Læge H. Tolderlund; Strækningen fra Langaa til Nørre Sundby, samt Egnen om Greenaa og Ebeltoft, Byerne ved den jydske Tverbane med deres Omegn, endelig Liimfjorden og de sydlige Liimfjordsstæder ere skildrede af Amanuensis H. P. Barfod; fhv. Redakteur Camillo Bruun har forfattet det Afsnit, der omhandler Landet hiinsides Liimfjorden ; og Vestjylland (fra Ribe til Lemvig) er fremstillet af Dr. phil. E. Løffler, som desuden har forfattet Oversigten over Danmarks Naturforhold. Oplysningerne om Post-, Jernbane- og Telegrafvæsenet ere meddeelte af Postexpedient T. Faber.

Bogens Illustration er bleven forestaaet af Landskabsmaler E. Libert, og Tegningerne ere udførte, foruden af Hr. Libert, af Malerne C. Baagøe og C. Neumann, Arkitekt C. V. Nielsen og Lithograf J. V. F. Larsen. Billederne ere sjkaarne i Træ af H. B. Dahl, H. P. Hansen, Neergaard og Rosenstand. Kortene ere udførte i Th. Berghs lithografiske Etablissement.

 

                    Kjøbenhavn, i April 1870.


                                                                                                   P. V. Grove.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.