Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Gamle danske bøndergårde" af Axel Steensberg og D. Yde-Andersen, 1962

Axel Steensberg (1906-1999) udgav i 1943 1. udgave af bogen, der i 1962 af David Yde-Sørensen (1919-2012) blev udsendt i  2. ændrede udgave. Bogen indledes med:

 

AF FORORDET TIL 1. UDGAVE

Denne bog er skrevet for dem, der vil lære vore gamle bøndergårde og deres forudsætninger at kende. Teksten er så kortfattet, at enhver kan få tid til at læse den. Vil man vide mere, navnlig om historiske forudsætninger og grundplaner, kan man ty til min bog »Den danske Bondegaard«. De halvandet hundrede billeder, som danner hovedstammen i nærværende bog, stammer for størstepartens vedkommende fra Nationalmuseets arkiv. De er ikke valgt under hensyn til deres maleriske værdi alene. De skal først og fremmest fortælle om de gamle bygningers tilblivelsestid og vise os det præg, de har fået af omgivelserne. Også enkelte nyere gårde er taget med. Inddelingen er væsentlig kulturgeografisk. Derfor er Als knyttet sammen med de sydfynske øer, og Vesthimmerland med Midtjyllands hedeegne. De administrative inddelinger dækker på ingen måde landets kulturprovinser. På den anden side findes der ikke fælles grænser for alle den materielle kulturs foreteelser under eet. I denne bog tages der som inddelingsgrundlag først og fremmest hensyn til bygningernes ydre. Det indre får vandringsmanden sjældnere lejlighed til at studere.

Jeg har selv ansvaret for alle omtrentlige dateringer af afbildede bygninger; det skal understreges, at det i de fleste tilfælde ikke har været muligt at nå til mere end skønsmæssig tidsfæstelse. Med teksterne har jeg søgt i vid udstrækning at sætte de gamle gårde i forhold til deres omgivelser og naturlige forudsætninger. Således skulle bogen i beskedent omfang tillige give en skildring af det danske kulturlandskab.

                                                                                                                Axel Steensberg

 

FORORD TIL 2. UDGAVE

Første udgave af denne bog udkom i 1943, da mangel på byggematerialer og den store usikkerhed under krigen havde standset al udvidelse og ombygning af de danske bøndergårde. Mange af de afbildede bygninger fandtes dengang endnu, og bogen kunne derfor tjene som en fører for den, der ville rejse rundt og studere de gamle gårde, en uvurderlig nøgle til vor gamle bondekultur. 

I dag 20 år efter er meget anderledes. Hovedparten af de afbildede bygninger er nu forsvundet fra deres plads i landsbyerne, enten totalt eller - og det gælder heldigvis forbavsende mange af bogens bygninger - blot ført bort og genopbygget på et frilandsmuseum som vidnesbyrd om en vigtig epoke i vor historie.

Når bogen om de gamle danske bøndergårde stadig er efterspurgt, således at den nu kan udsendes i en ny udgave, må det skyldes den store historiske interesse i tiden. Folk ønsker at se, hvordan deres forfædre har levet og boet, og da de fleste danske er af bondeæt, er det ikke mindst de gamle gårde, der fanger interessen.

Mange mennesker vil vel også vide, hvordan de gamle bygninger, som man endnu ser rundt om i landsbyerne, oprindeligt har set ud, før de blev udstyret med nye vinduer, eternittag eller malet med mere eller mindre vellykkede, moderne farver. Det gælder vel ikke mindst de mange, der selv har erhvervet sig sådan en gammel bygning til sommerbolig.

For at give et så fyldigt og dækkende billede som muligt af den danske bondes bolig fra de store landboreformer i slutningen af 1700-årene til landbrugets omlægning sidst i 1800-årene er de fotografier af nyere gårde, der var medtaget i bogens første udgave, her erstattet med billeder af ældre ejendomme. Billedmaterialet fra øerne er blevet forøget, fordi det fortrinsvis er her, man i dag finder de gamle huse. Og endelig er i tekstafsnittet beskrivelsen af den boligskik, som fotografierne skildrer, blevet udvidet, medens de forhistoriske afsnit er blevet forkortet.

Disse ændringer i tekst- og billedudvalg er — hvad de store linier angår - sket i samråd med professor Steensberg, men for enkelthederne og herunder dateringerne i den nye udgave har jeg naturligvis ansvaret.

                                                                                                           D. Yde-Andersen

Arne Würtzen har lånt mig et eksemplar af bogen, som jeg på vegne Danske Slægtsforskere har scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.