Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Det gamle ALS" af Henrik Ussing, 1926

Henrik Andersen Ussing (1877-1946) kom til verden i Sønderskov i Erritsø sogn som søn af en karetmager og blev i dåben kaldt Henrik Andersen. Han blev magister i nordisk filologi og blev tilknyttet som underviser ved flere forskellige skoler. Han er også kendt for en stor videnskabelig og folkeoplysende produktion. I 1926 fik han udgivet "Det gamle Als", som han indleder med:

Als er en af Danmarks skønneste og frodigste Øer. Det bølgende Jordsmon hæver sig til høje Banker, navnlig paa Østsiden af Øen. Paa Vestsiden skærer Fjorde og Vige sig dybt ind og deler Landet I Halvøer og Næs; Havet øjnes overalt fra høje Steder; vidt og udstrakt bølger det mod Øst, lunt og lukket skyller det mod Vest. Store tætbyggede Landsbyer med frugtbare Haver om straatækte Bindingsværksgaarde forbindes med slyngede Veje, hvor Hegnene gror højt og tæt paa begge Sider. Markernes rige Afgrøder indrammes i et Mylder af Firkanter med Hegn paa Kryds og Hegn paa tværs; trods Hav og Højder er Landskabet mærkeligt dulgt og skjult; mange Steder, mest langs Kysterne, gror store Skove; men ogsaa over skovløse Strækninger rager gamle Træer op ved Gaarde og paa Markskel.

Paa Als har der været nationale Brydninger, og der er foregaaet krigerigske Begivenheder, som har haft den største Betydning for Danmarks Skæbne; men paa de følgende Sider er det Alsingernnes Færd i Mark og Gaard, til daglig og ved Højtiderne, der skal skildres. Skildringen omfatter Landbefolkningens Livsførelse, navnlig som den formede sig i det nittende Aarhundrede, efter at Udskiftningen havde fundet Sted, og før Nutidens Maskindrift begyndte. Der gives en Fremstilling baade af den materielle Kultur og af Folkets Tankeliv, der paa det nøjeste er knyttet sammen med de ydre Livsforhold. Als fremviser en kraftigt udpræget dansk Kulturform, der usædvanlig længe har bevaret sin Oprindelighed.

For sytten Aar siden begyndte jeg at indsamle Stoffet til denne Bog. Paa en Rejse, jeg foretog sammen med Dr. Marius Kristensen for at undersøge Øens Sprog, gjorde jeg de første Optegnelser om Alsingernes gamle Kulturliv og Folketro. Efter Genforeningen har jeg omtrent hver Sommer foretaget Undersøgelsesrejser, og jeg er kommet i Forbindelse med mange alsiske Mænd og Kvinder, hvem jeg skylder Tak baade for mundtlige og skriftlige Meddelelser og for Hjælp paa anden Maade. Særlig vil jeg fremhæve nu afdøde Veteran Hans Thomsen fra Sundsmark; Fru Kirsten Eriksen, Almsted; Agent Jørgen Nielsen, Guderup; Smed Hans Schmidt, Stevning; Husejer Peter Holm, Stevning; og Smed Jørgen Hansen, Asserballe. Museumsforstander J. Raben, Sønderborg Slot, bringer jeg min Tak baade for Hjælp med Fremskaffelse af Billeder til Bogen og for den Nytte, jeg har haft af »Heimat-Blätter« og af »Folkesagn og gamle Fortællinger fra Als og Sundeved« . Fra »Dansk Folkemindesamling« har jeg laant de Optegnelser, man har der fra ældre og nyere Tid; blandt disse maa særlig fremhæves de mange Optegnelser af den gamle alsiske Præst Chr. Knudsen. En lang Række, findes nu i Ny kgl. Samling paa Det kgl. Bibliotek; af dem har Pastor C. Ludvigsen til Folkemindesamlingen uddraget det Stof, som vedrører Folketro og Folkesagn. Som 90-aarig Mand har Pastor Knudsen selv til Folkemindesamlingen skrevet et Hefte med Danskemusik, der i 1926 er optegnet efter Hukommelsen af Musiklærer Hans Møller, tidligere i Stevning, nu i København. For Hjælp ved benyttelsen af Folkemindesamlingens Stof takker jeg Arkivarerne Grüner Nielsen og Hans Ellekilde samt Assistent August F. Schmidt. Hr. Købmand Hans M. Michelsen, Aabenraa, har laant mig en alsisk Nodebog fra 1844, og Hr. cand. mag. H. Egedal, Birkerød, har optegnet det Afsnit, der handler om Folkedansen; min Kollega Organist Tscherning har været mig behjælpelig med Udvalget af Dansemelodierne og Afskrivningen af dem. Arkitekt H. Zangenberg har gennemset Stykket om Bygningerne og tegnet Grundplan dertil. Ligesom jeg takker alle de nævnte Kvinder og Mænd for den Hjælp, de har ydet mig ved Stoffets Tilvejebringelse, takker jeg ogsaa de Institutioner, der ved Pengehjælp har ydet mig Støtte til Rejser og Ophold paa Als, til Bogens Udarbejdelse og til dens Udgivelse: Undervisningsministeriet, Carlsbergfondet, Carlsen-Langes Legatstiftelse og Den Raben-Levetzau'ske Fond.

 

                                                                                   Sorø, den 29. Maj 1926.

 

                                                                                                       Henrik Ussing.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.