Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lærerstanden ved HELSINGØR's LÆRDE SKOLE" af F. E. Hundrup, 1860

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

"Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole" er hans første af mange beskrivelser af ledere og lærere ved landets "lærde" skoler. Han indleder med:

F o r o r d.

Idet jeg leverer følgende Efterretninger om Lærerstanden ved den nu nedlagte lærde Skole i Helsingør, som en Prøve af et større Arbeide, der skulde indeholde biographiske Efterretninger om baade Lærere ved og Dimittender fra alle Landets lærde Skoler, skeer det med fuld Bevidsthed om, at disse Efterretninger — med hvor gunstige Øjne man end vil betragte dem — i enhver Henseende ville befindes ufuldstændige og mangelfulde, saameget mere som Kilderne netop til denne Skoles Historie ikke have flydt rigeligen; men tillige med Bevidsthed om, at jeg til det her bebudede Arbeide i en lang Aarrække med stadig Flid og Iver har samlet et Materiale, som neppe nogen Anden enten har samlet eller maaskee nogensinde vil finde Lyst og Leilighed til at samle, samt at, hvor stort deres Antal end er, der mene, at slige ofte smaalige Optegnelser af Navne og Notitser om iøvrigt ubekjendte Personer er et om end møisommeligt, dog unyttigt og ørkesløst Arbeide, ville dog de faa Dyrkere af dansk Personalhistorie herom have en ganske anden Mening, og disses Bifald er mig tilstrækkelig Opmuntring til et Arbeide, der yder mig mere end tilstrækkeligt Stof for al den Flid og Tid, som jeg vil kunne finde Leilighed til at anvende paa samme.

Det Kongelige bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.