Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Dansk præste og sognehistorie : Hefte 13 HEDENSTED PROVSTI" af A. Pontoppidan Thyssen, 1989

Anders Børge Pontoppidan Thyssen (1921-2004) kom til verden i præstegården i Køng på Sydvestfyn som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor, blev cand. theol som 26-årig og fordybede sig i kirkehistorie. Han er mest kendt for sine afhandlinger om Grundtvig og for sit store værk om vækkelsen i Danmark. I 1977-91 fuldførte han Dansk præste og sognehistorie, som A. Nedergaard ikke nåede at gøre færdig. Thyssens bidrag udgøres af 14 hæfter om Haderslev Stift.

Hæfte 13 omfatter Hedensted Provsti og afsluttes med disse ord:

Gennemgangen af sognene afsluttes i nærværende hefte 13 om Hedensted provsti, det nordligste og største af stiftets provstier. Ved dets oprettelse i 1971 inddrog det nogle sogne, der da hørte til Århus stift og allerede er behandlet i bind VII om dette stift; til gengæld indeholder heftet et tillæg om fire sogne på Horsens-egnen, som i 1971 blev overført fra Haderslev til Århus stift.

Til de fleste af provstiets sogne har kildematerialet været meget righoldigt, omfattende både trykt og utrykt samt meddelelser fra nuværende præster og andre lokalkyndige. Det rummer væsentlige bidrag til belysning af den gamle »folkelige« sognekulturs tilblivelse, mange steder inspireret af det 19. århundredes kirkelige bevægelser, navnlig »stærke jyder«, grundtvigianisme og Indre Mission, og overalt befordret af skolevæsenets fremskridt og udbygning. Oplysningerne fra de senere år markerer et nyt skel o. 1950, bl.a. som følge af tiltagende erhvervs- og befolkningsmæssige forskydninger, der også har ændret vilkårene for kirke og skole.

I nær fremtid vil der yderligere fremkomme et mindre hefte med registre. Det skyldes især ønsker fra flere sider om et samlet præsteregister for alle bind, en ret stor opgave, men nyttig, bl.a. fordi sognenes præsterækker ofte henviser til omtale andetsteds. Registerheftet vil desuden indeholde et sogneregister for alle bind og register for lægfolk i Haderslev stift, samt »forord«, indholdsfortegnelse og supplerende oplysninger til bind X og tre sæt titelblade, således at bind X kan indbindes i tre dele: 1) Indledning, Haderslev domprovsti og Vojens - Christiansfeld provsti, 2) Åbenrå og Sønderborg provstier, 3) de fire nordlige provstier.

Takket være tilskud fastholdes subskriptionsprisen på 11 kr. pr. ark. Hefte 13 indeholder 12 ark, henved 200 sider. 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet hæfte 13 om Hedensted Provsti. Titlen indgår i RAO's bogsamling. Hæftet er scannet til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link