Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En hist.-topografisk Beskrivelse af Sognene i HOLMANS og ELBO HERREDER" ved J. J. Ravn, 1918

Jens Jensen Ravn (1860-1946) kom til verden på en gård i Klattrup i Smidstrup sogn. Han blev uddannet lærer og var en aktiv foreningsmand. I mange år var han Mølholms sognefoged, men mest kendt er han for sine mange bøger og artikler om slægts- og lokalhistorie.

I 1918 udkom "En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder", der vel kan betragtes som hans hovedværk. Det er en diger tætskrevet bog på 463 sider - jeg tøver ikke med at sige: For slægtsforskere er den en guldgrube af gode oplysninger om steder og navne.

Forfatteren skriver i sit forord:

Undertegnede har i en Række af Aar lejligsvis syslet med at indsamle Bidrag til Oplysning om Sognene i Holmans og Elbo Herreder, og jeg har lidt efter lidt faaet en Del samlet til Belysning af denne Egns Historie. - Jeg mener nu, at jeg har saa meget, at det kan gaa an at lade det trykke i Form af en Herredsbeskrivelse. - Når jeg i sin Tid gav mig i Lag med at sysle med nævnte Egns Historie, var det, fordi jeg havde faaet Kærlighed til Egnen, der er jeg født, der har jeg levet og virket det meste af min Tid, og der har mine Forældre haft deres Hjemstavn i mange Slægtsled. Som mangeaarig Lærer i Fredericiaegnen og som Kasserer og Sekretær for Egnens Landboforening i en lang Aarrække er det lykkedes mig at blive ret godt stedkendt paa Egnen, og det tror jeg, er en af de Ting, som maa til, naar man vil skrive en Egns Historie. Beskrivelsen kan blive tarvelig nok endda. Min Bog har ogsaa sine Mangler, ser jeg nok, især når jeg sammenligner den med Bøger af lignende Art fra andre Egne; men det er nu ikke saa let en Sag at udarbejde en ordentlig Herreds- og Sognebeskrivelse, man skal have Oplysninger om mange Forhold, og de er ikke al Tid lige lette at faa. Jeg haaber dog, man vil modtage min Bog med Velvilje, trods dens Mangler. - Til Slut en Tak for den Understøttelse til fortsatte Arkivstudier, jeg sidste Aar fik af Staten. En Tak til den Hjelmstjerne-Rozenkroneske Stiftelse for det Bidrag, 400 Kr., den har ydet mig til Bogens Udgivelse, og en Tak til Banken for Fredericia og Omegn for det Beløb, 50 Kr., den har bevilget til samme Øjemed. Ja, Tak til alle, som har staaet mig bi ved Arbejdets Udførelse.

Mølholm ved Vejle, i Juni 1918

                                                       J. J. Ravn. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.