Erhardt Frederik Winkel Horn (1845-1898) var født i København som søn af en urtekræmmer. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 5 år senere tog han magisterkonferens i nordisk oldtidsvidenskab. I mange år var han assistent ved udvalget for folkeoplysnings fremme, og fra 1887 og til sin død ses han som sekretær i komiteen til understøttelse af sognebogsamlinger. Desuden underviste han ved skoler og kurser og udfoldede en omfattende litterær virksomhed. I 1878 blev han dr. phil. på et litteraturhistorisk studie over Peder Syv. 

I 1876 fik han udgivet sin oversættelse "Nordiske Heltesagaer", som han indleder med (I uddrag):

Indledning

 

De nordiske Heltesagaer have deres Rod i den storartede Digtning, der i Oldtiden trivedes og blomstrede i alle Nordens Lande, som i Henseende til sin første Oprindelse viser tilbage til den fjærne Fortid, da den gotisk-germaniske Folkestamme endnu ikke havde sondret sig i de to Folkegrupper Nordboer og Germaner, og hvis kosteligste Rester ere komne til os i deres nordiske, af det gamle Hedenskab prægede Form, bevarede og samlede paa Island, navnlig i den saa kaldte ældre eller Sæmunds Edda, medens den i de gamle angelsaxiske Kvad, navnlig Bjovulvsdrapen, og endnu mere i de tyske middelalderlige Digte (Nibelungenlied, Kudrun) træder os i Møde kristnet og i det hele i en af senere Tiders Kultur stærkt paavirket Skikkelse. Som Grækenland havde sine Oldtidssangere, har Norden ogsaa haft sine, der dels besang saadanne Æmner, som allerede den Gang vare overleverede fra en fjærn Fortid, dels saadanne, som mer eller mindre umiddelbart maatte have Interesse for dem, de sang for. Naar der ikke heraf i Norden som i Hellas udviklede sig store samlede Digtninger, maa Grunden nærmest søges i den ejendommelige Udvikling, Forholdene tog i Oldtidens Slutning, den stormfulde Vikingelid, der kun lidet egnede sig til at give saadanne aandelige Storværker Trivsel, og i den helt nye Retning, alt fik ved Kristendommen. Som Sagerne stillede sig, naaede disse Sange, hvor mange Forudsætninger de end bare i sig til Udvikling af en betydelig Kunstpoesi, ikke ud over Folkedigtningens Stade.

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Saga om Vølsungerne
Fortælling om Norne-Gest
Hervørs og Hejdreks Saga
Fortælling om Sørle
Aasmund Kæmpebanes Saga
Kong Hrolv Krakes og hans Kæmpers Saga

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.