Johannes Christoffer Hagemann Reinhard Steenstrup (1844-1935) kom til verden i Sorø som søn af en professor. Som 25-årig blev han juridisk kandidat og fortsatte med studier i middelalderens rets- og samfundsforhold. I 1882 erhvervede han den juridiske doktorgrad og blev samtidig professor ved Københavns Universitet. Han er kendt for et omfattende forfatterskab.

I 1925 fik han udgivet "Normandiets Historie under de syv første Hertuger 911-1066", som han indleder med:

FORORD

 

Det Arbejde, som her offentliggøres, er en Fortsættelse af mit Værk »Normannerne« (I—IV, 1876—82) og kan opfattes som dets femte Bind.

Ved min Kaldelse til Universitetsvirksomhed og ved paatrængende videnskabelige Arbejder af anden Art blev jeg hindret i at fortsætte dette Værk, og da jeg efter flere Aars Standsning paany optog de normanniske Studier, følte jeg mig ved hvert Skridt hæmmet ved, at en saadan Hovedkilde som Vilhelm af Jumiéges’ Krønike ikke var udkommet i en ny Udgave, da man dog nu havde paavist, at den hidtil foreliggende Tekst bestod af mange fra forskellige Tider og Forfattere hidrørende Bestanddele. Efter at en ny Udgave, der paa Grundlag af Manuskripterne klart gør Rede for disse Forhold, er udkommet (1914), tror jeg ogsaa, at det vil erkendes, at det uden disse Oplysninger om Tekstens oprindelige Kærne og de senere Udvidelser ikke var muligt at kunne behandle de første 150 Aar af Normandiets Historie paa en tilfredsstillende Maade.

De Studier, som nu fremlægges, er begyndt for mange Aar tilbage, ogsaa ved Besøg i franske Arkiver og Biblioteker, men de stammer dog især fra de sidste Aar. Det har naturligvis været mig til stor Hjælp og Støtte, at Frankrigs almindelige Historie i det behandlede Tidsrum er bleven skildret i en fortløbende Række af fortræffelige og indgaaende Værker over de enkelte Kongers Regeringstid (af Aug. Eckel, Ph. Lauer, Ferd. Lot, Ch. Pfister), ligesom ogsaa at mange Kilder er bleven udgivne i nye og fortrinlige Udgaver. Jeg maa dog bemærke, at jeg ved den endelige Udarbejdelse har maattet savne ikke faa Skrifter, som jeg kun har haft Lejlighed til at raadspørge i franske Biblioteker, hvad der kan tjene til Undskyldning for mulige Ukorrektheder, der kunde være indløbne.

For al den Venlighed, der er mødt mig hos Embedsmænd ved Biblioteker og Arkiver i Frankrig, bringer jeg min hjertelige Tak. Særlig vender mit Sind sig med dyb Taknemlighed mod de to bortkaldte Lærde Leopold Delisle og Jules Lair — som de har ydet Normandiets Historie uforglemmelige Tjenester, gav de mig altid den mest redebonne Hjælp — dernæst vender Mindet sig til en Ven, der ligeledes er bortkaldt, Forskeren med den fintfølende historiske Sans, min trofaste Studiefælle gennem et langt Liv, Paul Viollet.

Ogsaa for al den Forekommenhed og Bistand, der er bleven mig til Del af Embedsmændene ved vore hjemlige offentlige Biblioteker, bringer jeg min oprigtige Tak.

 

        Juni 1925.

                                                                                                     Johannes Steenstrnp. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.