Martin Clarencius Gertz (1844-1929) kom til verden i Svendborg som søn af en bagermester. Som 20-årig blev han student fra Odense Katedralskole, og 6 år senere bestod han filologiskhistorisk embedseksamen. Herefter underviste han ved privatskoler i København og tog den filosofiske doktorgrad i 1874. Fra 1876 var han tilknyttet Københavns Universitet, hvor han fra 1880-1918 var professor. Gertz koncentrerede sig især om tekstkritik og oversættelse, og han er især anerkendt for sit arbejde med filosoffen Seneca den yngres skrifter. Gertz beskæftigede sig imidlertid også med stort set alle andre sider af den græske og latinske filologi.

I 1896 firk han udgivet sin oversættelse af "Kong Knuts Liv og Gerninger eller Æreskrift for Dronning Emma". Hovedpersonerne er Knud den Store (ca. 995-1035) og hans dronning Emma af Normandiet (ca. 988-1052). Forfatteren til det oprindelige skrift på latin fra ca. 1040 menes at være en munk fra St. Omer i Flandern.

Skriftet nævnes som det tidligste eksempel på en historie om de danske konger. Her beskrives bl.a. Svend Tveskægs begravelse og Knud den Stores flåde på vej til at erobre England i 1015:

Ogsaa vare Snækkerne saa rigt smykkede, at Øjnene blendedes, naar man saa’ paa dem, og for dem, der betragtede dem paa lang Afstand, tog det sig ud, som vare de af luende Ild snarere end af Tømmer. Thi naar Solen stundom kastede sine Straalers Glans paa dem, gav her de funklende Vaaben Genskinnet af dem tilbage, og hist fór flammende Ildglimt ud fra de paa dem hængende Skjolde. Guldet glødede paa Stævnene, Sølvet blinkede i de forskelligt formede Skibsmærker. Saa storslaaet var nemlig den Flaade udrustet, at hvis dens Herre ønskede at betvinge noget Folk, vilde Skibene alene indjage Modstanderne Skræk, førend Krigsmændene om Bord paa dem begyndte nogen Kamp. Thi hvem af Fjenderne vilde vel kunne se paa disse paa Stævnene anbragte Billedværker, disse med Guldets Blink forfærdeligt funklende Løver, disse Metalmennesker med den truende gyldne Pande, disse Drager af det rene, glødende Guld, disse Tyre, der truende varslede Død og Undergang med deres af Guld straalende Horn, og dog ikke gribes af nogen Frygt og ræddes for den Konge, som havde en saa vældig Krigsmagt?

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.