Saxo levede fra ca. 1160-1208 og arbejdede i mere end 20 år på sin kæmpemæssige krønike "Gesta Danorum" eller på dansk "Danernes Bedrifter". Værket udkom naturligvis i håndskrift og blev ikke den store succes. Den første bogtrykte udgave udkom i 1514 på latin og på dansk 1575.

Jørgen Olrik (1875-1941) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 23-årig blev han cand. mag. med historie som hovedfag og var allerede da tilknyttet Nationalmuseet og Dansk folkemuseum. Han er kendt for et meget omfattende historisk forfatterskab.

Olrik oversatte Saxos Danmarkshistorie med en gengivelse af Saxos stil i en gammeldags sprogtone. Den udkom i 4 bind i 1908-12.

Bogværket indledes med:

FORORD.

 

I Aarene 1908—1909 udgav »Udvalget for Folkeoplysnings Fremme« den sidste Halvdel af Sakses store Historieværk (Danesaga) i dansk Oversættelse. Dette Afsnit udgør en afsluttet Helhed, omfattende Samtidens og den nærmeste Fortids Historie, altsaa den Del af Sakses Værk, der rent historisk set er af størst Værd. Oversættelsen deraf udkom i to Bind (Svensønnernes og Borgerkrigenes Tid, 1076—1157, Kbh. 1908, og Absalons og Valdemars Tid, 1157—1185, Kbh. 1909), forsynede med fælles Navneregister samt Liste over Tekstrettelser; i det første af Bindene findes tillige en af Oversætteren udarbejdet fyldig Indledning om Sakse og hans Værk.

»Udvalget for Folkeoplysnings Fremme« har imidlertid ønsket ogsaa at udgive en Oversættelse af Værkets første og større Halvdel, omfattende alle Oldsagnene samt Vikingetid og ældste Middelalder; altsaa den Del af Sakses Værk, der ikke vejer synderligt i stræng historisk Forstand, men som har sit store historisk-poetiske Værd ved de rige Sagnskatte det rummer. Oversættelsen af dette Afsnit af Sakses Værk vil udkomme i to Bind: Fra Dan til Ingeld. Kbh. 1911, og Fra Sigerslægten til Sven Estridsøn. Kbh. 1912. Ogsaa disse to Bind vil ligesom de to foregaaende tilsammen udgøre en selvstændig Helhed: en kort fælles Indledning findes i nærværende Bind, og i det følgende vil findes fælles Navneregister samt Liste over Forord. Tekstrettelser. For større Overskueligheds Skyld hidsættes her en Sammenstilling af Oversættelsens fire Bind med Sakses egen Inddeling af Værket i Bøger og med de tilsvarende Sidetal i Muller-Velschows Udgave af Sakses latinske Tekst; en tilsvarende Sammenstilling af Sakses 16 Bøger med Oversættelsens Sidetal vil findes bag i næste Bind.

Til næste Aar vil saaledes hele Sakses monumentale Værk foreligge i en ny Oversættelse. Idet jeg angaaende Grundsætningerne for denne henviser til Indledningen i nærværende Bind og navnlig til den fyldige Indledning om Sakse og hans Værk i Svensønnernes og Borgerkrigenes Tid, skal jeg til Slut udtale det Haab, at denne ny Gengivelse paa Modersmaalet af den danske Middelalders litterære Storværk maa bidrage sit til at udsprede Kundskab om og Kærlighed til den gamle fædrelandssindede Klerks Historiebog, saa den vinder Indgang i stedse videre Kredse og mere og mere fæstner sig i Folkets Bevidsthed som et dyrebart nationalt Eje. 

 

                      Juli 1911.

                                                                                                                    Jørgen Olrik.

Bogværkets indholdsfortegnelse gengives her (i uddrag):

FØRSTE BIND

Oldsagn fra Dan til Ingeld:

Sakses Fortale. — Dan og Skjold. — Gram. — Hadding. — Frode. — Haldan, Roe, Helge og Rolf. — Høder og Balder — Rørik, Ørvendel og Amled. — Vermund og Uffe. — Dan hin storladne, Huglek, Frode hin frøkne, Dan, Fridlev hin hvate. — Frode hin fredgode. — Hjarne Skjald. — Fridlev. — Frode Fridlevsøn; Starkad og Ingeld.

 

ANDET BIND

Oldsagn fra Sigerslægten til Snjo:

Olaf; Haldan Bjærggram. — Siklingsagnene (Oder og Sigrid; Alf og Alvild; Hagbard og Signe; Haldan og Gyrid). — Harald Hildetand; Aale den frøkne. — Aale den frøknes Død; Ømund. — Starkads Død. — Jarmerik. — Snjo.

Vikingetid og ældste Middelalder:

Gorm og Torkil Adelfar. — Gøtrik (Gudfred). — Olaf og Hemming. — Regner Lodbrog. — Erik, Knud, Frode, Gorm hin engelske og Harald. — Gorm. — Harald Gormsøn. — Sven Tjugeskæg. — Knud den store. — Harde-Knud, Sven Estridsøn og Magnus den gode. — Sven Estridsøn Enekonge.

Navneregister for FØRSTE og ANDET BIND.

 

TREDJE BIND

Svensønnernes og Borgerkrigenes Tid (1076—1157):

Harald Hen og Knud den hellige. — Olaf Hunger og Erik Egode. — Nils og Knud Hertug. — Hævn for Knuds Drab — Erik Emune og Erik Lam. — Sven, Knud og Valdemar. 

Stamtavle over Sven Estridsøns Afkom. Kort over Danmark og omliggende Lande i 13. Aarhundrede.

 

FJERDE BIND

Absalons og Valdemars Tid (1157—1185):

Valdemars første Vendertog (1158—60). — Tvedragt i Kirken. Valdemars Strid med Eskil og Tysklandsfærd (1161—62). — Tog til Norge og Vendland. Buris’s Forræderi (1163—68). — Rygen indtages (1169). — Fortsatte Vendertog. Møde i Ringsted. Fred med Norge. Fejde og Fred med Henrik (1170—71). — Tog til Pommern. Magnus Eriksøns Rænker mod Valdemar. Eskils Afkald og Absalons Valg (1176—78). — Nye Tog til Pommern. Henrik Løves Fald. Oprør i Skaane. Valdemar mødes med Kejseren. Kongens Død (1179—82). — Knud Valdemarsøn. Nyt Oprør i Skaane. Sendefærd fra Kejseren. Absalons Sejr over Bugislav, og Pommerns Underkastelse.

Navneregister for TREDJE og FJERDE BIND.

Jeg har scannet de fire bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

FØRSTE BIND

ANDET BIND 

TREDJE BIND

FJERDE BIND