Ansgar (801-865) også kaldet Nordens apostel var en frankisk bernediktinermunk, som forsøgte at gøre danerne kristne. Fra 849-865 var han ærkebiskop af Hamborg-Bremen.

Rimbert (830-888) efterfulgte Ansgar som ærkebiskop af Hamborg-Bremen. Han var som munk med Ansgar på missionsrejsen til Skandinavien og skrev efterfølgende sin biografi om Ansgar.

Peter Andreas Fenger (1799-1878) kom til verden på Christianshavn som søn af en sognepræst. Som 17-årig blev han student og 4 år senere cand. theol. Han virkede som lærer i 7 år, inden han blev kaldet til sognepræst for Slots Bjergby og Sludstrup sogne ved Slagelse. En del år senere blev han sognepræst ved Vor Frelsers kirke på Christianshavn. Han blev kendt som vækkelsesprædikant og forfatter. Han fik udgvet flere salmebøger. Ifølge Wiberg: „I Begavelse stod han tilbage for to af sine Brødre, men i Karakterens Reenhed og Oprigtighed, i trofast, utrættelig Pligtopfyldelse, i ærlig Christendomsforkyndelse og i et ydmygt, gudhengivent Sind stod han ikke tilbage for Nogen“. „Af sine Menigheder ualmindeligt og med fuldeste Føie høiagtet og afholdt“.

Hans Thorvald Olrik (1862-1924) var født på Frederiksberg som søn af en portrætmaler. Som 17-årigt blev han student, og 8 år senere ses han som teologisk kandidat. Via kirkehistorie gik hans vej til studier af Danmarks historie, og han blev kendt for sine mange oversættelser af kildeskrifter og egne udgivelser af værker om den ældre middelalder.

I 1916 udkom 5. udgave af "Rimbert : Ansgars Levned", der indledes med:

FORORD

 

I 1863 udsendte Pastor P. A. Fenger sin Oversættelse af »Ansgars Levned« (Michaelsen & Tiliges Forlag).

I 1885 udgav jeg paany denne Oversættelse (Otto B. Wroblewskis Forlag). Kun lidet ændrede jeg i Teksten, men jeg tilføjede en udførlig historisk Indledning og en Række oplysende Noter; dette havde Fenger selv ønsket, saafremt hans Bog skulde komme i nyt Oplag. Daværende Professor Fr. Nielsen gav i et lille Forord sin gamle Vens Arbejde, der nu fremtraadte i nyt Klædebon, sin bedste Anbefaling.

En ny Udgave af dette Fenger-Olrik’ske Arbejde udkom i December 1910 hos Forlagsmagasinet som Led i »Kristeligt Folkebibliothek« og forsynet med Forord af Pastor A. Stricker. Den var besørget af Pastor G. Münster, og de væsentligste Ændringer var, at Noterne, der hidtil havde været samlet bag i Bogen, nu var fordelt ved de Kapitler, hvortil de er knyttet, medens enkelte Henvisninger og Oplysninger, som mindre var beregnet paa de brede Lag, var udeladt. Ellers var det næsten kun Retskrivningen, som var forandret, idet den var bragt i Overensstemmelse med de nu gældende Regler.

Denne Gang har jeg mere indgaaende bearbejdet Pastor Fengers Fordanskning af det gamle latin­ske Kildeskrift. Paa adskillige Steder er der foretaget ligefremme Oversættelsesændringer. Hist og her, hvor den Tekstudgave, Pastor Fenger brugte, har en uheldig Kapitelinddeling, har jeg desuden omfordelt Stoffet, saa at Inddelingen kommer de nye tyske Udgaver noget nærmere. Endelig har jeg ved Ændringer af Formen søgt at gøre Oversættelsen lettere læst. Min Indledning og mine Noter fra 1885 har jeg fuldstændig omarbejdet, og mange Steder fremtræder de i helt ny Skikkelse. Noternes Fordeling til de enkelte Kapitler har jeg optaget efter Pastor Münsters Udgave, og med Hensyn til Udeladelsen af litterære Henvisninger og mere lærde Noter har jeg ogsaa i det hele og store fulgt Udgaven fra 1910.

Naar Fengers Oversættelse af „Ansgars Levned« nu udkommer for 4de Gang, da er det et Vidnesbyrd om, at der stadig er Brug for en Fordanskning af det gamle Kildeskrift. Enhver, der har Interesse for den danske Kirkes Grundlæggelse, vil søge tilbage til denne Levnedstegning. Og Skriftet, som selv i første Linje tog Sigte paa det opbyggelige, kan endnu — trods en Tidsafstand paa over 1000 Aar — gøre Nytte i saa Henseende.

 

      Lærerhøjskolen, den 5. Maj 1911.

                                                                                               HANS OLRIK

 

Efter tidligere Aftale med nu afdøde Professor Hans Olrik udsendes 5te Udgave i uforandret Skikkelse i 1926, det ellevte Hundrede Jubilæums- og Mindeaar.

 

                                                                                                   FORLAGET

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link