Hans Peter Hanssen (1862-1936) kom til verden på "Nørremølle" i Sundeved som søn af gårdejeren. Han huskes for sin store rolle i forbindelse med genforeningen i 1920. I flere årtier op til genforeningen var han sønderjydernes leder og tillidsmand i forhold til preusserne. 1906-19 var han som repræsentant for Nordslesvig medlem af Rigsdagen i Berlin og forhandlede sig frem til mange indrømmelser til den nordslesvigske befolkning.

I 1925 fik han i to bind udgivet sine dagbogsoptegnelser fra perioden 1914 til 1918. Andet bind afsluttes med et fyldigt navneregister, og første bind indledes med:

FORORD

 

Under Krigen har jeg som Medlem af den tyske Rigsdag haft Adgang til mange Kredse og Lejlighed til at skaffe mig Indblik i mange Forhold, som ikke har været tilgængelige for andre Danske.

Mangt og meget af hvad jeg i Krigsaarene har set, hørt og oplevet, har jeg indført i mine Dagbøger, hvoraf Uddrag tidligere har været offentliggjorte i „Tilskueren“ og „Gads Danske Magasin“.

Til Tider — især i de første Krigsaar — har Faren for Husundersøgelser og Beslaglæggelser tvunget mig til at iagttage visse Hensyn ved Optegnelsen. Adskilligt af Interesse har jeg som Følge deraf ikke turdet betro Papiret. Undertiden har ogsaa ydre Forhold hindret mig i at føre Dagbøgerne. Ofte er mine Optegnelser nedjagede i stor Hast, hyppigt er de skrevne i sene Nattetimer, men altid nær ind paa Begivenhederne. De giver ikke en udtømmende Skildring, men har Værdi som Øjebliksfotografier, der i mange Tilfælde er taget under bevægede Optrin, hvor Lidenskaberne er gaaede højt, mens jeg har været den rolige, kølige Iagttager. Dette gælder især om de for Offentligheden utilgængelige Forhandlinger i Rigsdagens Finansudvalg, hvoraf der kun foreligger ganske korte, tendensiøst affattede Referater.

Af Hensyn til Optegnelsernes Værdi som historisk Kildeskrift udgiver jeg dem, som de er nedskrevne, kun med Tilføjelse af enkelte Bilag, forklarende Noter og et med korte biografiske Oplysninger forsynet Navneregister.

Jeg takker Carlsbergfondets Direktion, som har vist mine Optegnelser en Interesse, der har muliggjort mig Udgivelsen i den foreliggende Form.

            Aabenraa, den 4. Januar 1924.

H. P. Hanssen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogværket. Jeg har efterbehandlet scanningen til to søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II